สุโขทัยนำร่อง! บริการคลินิกหมอครอบครัวทางเดินดีคลินิก cluster

เปิดบริการแล้ว คลินิกหมอครอบครัวทางเดินดีคลินิก cluster สุโขทัยนำร่องที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติเมืองเก่า ที่มีแนวคิดบริการทุกคน ทุกอย่างทุกที่ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยีทีมแพทย์ครอบครัว ที่มีทีมหมอครอบครัว

นายแพทย์สมศักดิ์  นุกูลอุดมพานิชย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายโครงการคลินิกหมอครอบครัวทางเดินดีคลินิก cluster ที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดนโยบายปฏิรูประบบบริการสุขภาพด้านปฐมภูมิ โดยจัดทำโครงการคลินิกหมอครอบครัว Primary care cluster เพื่อปรับลดความเหลื่อมล้ำเป็นการดูแลแบบองค์รวม โดยแนวคิดบริการทุกคน ทุกอย่างทุกที่ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยีทีมแพทย์ครอบครัว ที่มีทีมหมอครอบครัว อันประกอบด้วยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและสหวิชาชีพ ดูแลสุขภาพประชาชนด้วยกระบวนการเวชศาสตร์ครอบครัว อันเป็นนโยบายการจัดแพทย์ลงสู่ตำบล เป็นครั้งแรกในประเทศไทย  เปิดเป้าหมายองค์กรแห่งความเป็นเลิศ 4 ด้าน คือเป็นเลิศด้านสุขภาพดี เป็นเลิศด้านบริการดี เป็นเลิศด้านคนดี และเป็นเลิศด้านบริหารดี เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืนต่อไป โดยนำร่องที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติเมืองเก่า ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีความพร้อมทั้งสถานที่และเครื่องมือทางการแพทย์ อีกทั้งในครั้งนี้นายมานิตรัตนวิมล  ชาวตำบลเมืองเก่าได้มอบเงินสมทบจำนวน 100,000 บาทเพื่อใช้ในกิจกรรมของคลินิกหมอครอบครัวในการพัฒนาอาคารกายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทยรวมถึงต่อเนื่องเพื่อจัดทำคลินิกนักท่องเที่ยวหรือ Travel Medicine Clinic ต่อไป