ข่าว

ทนควันพิษไม่ไหว ! มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกาศปิด 14-15 มีนา [คลิป]

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกประกาศลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง งดการเรียนการสอนและมาตรการสืบเนื่องจากสถานการณ์หมอกควัน

ระบุว่าสืบเนื่องจากสถานการณ์หมอกควันที่รุนแรงและส่งผลกระทบต่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตระหนักถึงสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 และ 38 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงกำหนดมาตรการที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. ให้งดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม พ.ศ. 2562 กรณีส่วนงานใดที่มีเหตุจำเป็น ไม่สามารถงดการเรียนการสอนหรือการให้บริการได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนงานนั้น โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันสุขภาพแก่นักศึกษาและบุคลากร

2. มหาวิทยาลัยของดการใช้หรือการให้บริการพื้นที่โล่งแจ้งที่สุ่มเสี่ยงต่อหมอกควัน เช่น สนามกีฬา

3. มหาวิทยาลัยขอรณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากรป้องกันตนเอง โดยใช้หน้ากากอนามัยที่เหมาะสม

4. ให้หัวหน้าส่วนงานพิจารณาให้บุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์หมอกควันลาหยุดงานได้เป็นกรณีพิเศษกรณีการจัดการเรียนการสอนชดเชยในภายหลัง หากนักศึกษามีเหตุไม่สามารถเข้าเรียนได้ ไม่ให้ถือว่าเป็นการขาดเรียน