ยโสธรนำร่อง 6 แห่ง จัดโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

จังหวัดยโสธรจัดโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในพื้นที่จังหวัดยโสธร จำนวน 6 แห่ง เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดยโสธร ได้นำสื่อมวลชนในจังหวัดยโสธร ทั้งสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อวิทยุกระจายเสียง กว่า 20 คน ลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนบ้านดินศรีฐาน ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนเรไร บ้านหนองบอน ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวจากทั้งหมด 6 แห่ง ของจังหวัดยโสธร ซึ่งได้มีการดำเนินกิจกรรมและพัฒนาจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีศักยภาพพร้อมให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าเที่ยวชมกิจกรรมทางด้านการเกษตร เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

โดยที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนบ้านดินศรีฐาน จะได้สัมผัสวิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์ เรียนรู้การปลูกข้าวอินทรีย์ การปลูกพืชผักอินทรีย์ การปลูกพืชหลังนาอินทรีย์ การเรียนรู้การปลูกพืชปุ๋ยสด ธนาคารน้ำหมักและเยี่ยมชมบ้านดิน ส่วนที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนเรไร ซึ่งเป็นสวนผลไม้นานาชนิดขนาดใหญ่โดยส่วนใหญ่เป็นผลไม้พื้นเมืองของเกษตรกรทางภาคตะวันออกของไทยที่ได้มีเกษตรกรนำมาปลูกในพื้นที่ยโสธรจนประสบผลสำเร็จและสามารถเก็บผลผลิตส่งขายเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัวได้ เช่น เงาะ มังคุด มะไฟ ส้มโอ ลำไยและส้มเขียวหวาน สำหรับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดยโสธร ที่มีความพร้อมและมีศักยภาพพร้อมให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าไปเที่ยวชมได้ จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนบ้านดินศรีฐาน ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนเรไร บ้านหนองบอน ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนสตอเบอรี่กลางทุ่งยโสธร ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรทุ่งบัวแดง บ้านสำโรง ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนพวงประสิทธิ์ บ้านดงสวรรค์ ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรภูไทห้องแซง ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ซึ่งนักท่องเที่ยวที่สนใจท่องเที่ยวเชิงเกษตรสามารถเดินทางไปเที่ยวชมตามแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทั้ง 6 แห่ง ได้ตลอดเวลา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร หมายเลขโทรศัพท์ 045-773020 หรือสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอทั้ง 9 อำเภอ ของจังหวัดยโสธร