เจ้าหน้าที่อบต. ก๊งเหล้า-เล่นพนัน กลางสถานที่ราชการ อธิบดีสถ.สั่งสอบด่วน

10 ก.ค. 2562 เวลา 3:59 น.

แชร์สนั่น! คลิปเจ้าหน้าที่ อบต.อุบลราชธานี สายบันเทิงดื่มเหล้า-เล่นพนัน กลางที่ทำการ ชาวบ้านร้องศูนย์ดำรงธรรมเอาผิด ด้านอธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเต้นสั่งสอบ โทษหนักถึงขั้นไล่ออก

โลกโซเชียลมีการแชร์คลิปโดยระบุว่า เป็นคลิปบุคคลระดับสูงใองค์การบริหารส่วนตำบล แห่งหนึ่ง จ.อุบลราชธานี 8 คน รวมทั้งบุคคลอื่นๆ ดื่มสุรา เล่นการพนันในสถานที่ราชการ โดยชาวบ้านยื่นหนังสือร้องเรียนถึงศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย และยื่นเรื่องร้องเรียนที่กระทรวงมหาดไทยด้วย ให้มีการตรวจสอบและเอาผิดตามกฎหมาย เนื่องจากการกระทำดังกล่าวทำความเสียหายให้กับทางราชการ ซึ่งมีโทษถึงขั้นปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ

ล่าสุด นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า ได้รับทราบเรื้่องดังกล่าวแล้ว และได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงตามระเบียบและกฎหมาย คาดว่าจะใช้เวลาสอบข้อเท็จจริงประมาณ 15 วัน หากตรวจสอบพบว่ามีมูล ก็จะตั้งคณะกรรมการสอบวินัยต่อไป

ทั้งนี้ ในบทบัญญัติใน พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 พบว่า มาตราที่สามารถนำมาใช้ลงโทษทางวินัย สำหรับข้าราชการที่เล่นการพนันได้นั้น ได้แก่ มาตรา 82 (10) “ต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน มิให้เสื่อมเสีย” อันถือเป็นการกระทำ ผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง มาตรา 85(4) “กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง” อันถือเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง

สำหรับองค์ประกอบความผิดของทั้งสองมาตรานี้ ยังคงเหมือนในมาตรา 98 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 กล่าวคือ

1. เป็นการกระทำ ที่ทำใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ

2. เป็นการกระทำที่สังคมรู้สึกรังเกียจ

3. เป็นการกระทำโดยเจตนาชั่ว

ซึ่งถ้าพฤติกรรมดังกล่าว มีความร้ายแรงมากกว่า ถึงขนาดทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการอย่างร้ายแรง ก็จะเป็นความผิดฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ดังนั้นข้าราชการพลเรือนที่เล่นการพนัน จึงอาจมีความผิดวินัยตามมาตราดังกล่าวข้างต้นได้ ทั้งนี้จะผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่ เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆ ไป นอกจากนี้ ยังมีมติคณะรัฐมนตรี (ปรับปรุงเมื่อ 6 พ.ค.46) ที่ระบุว่า การพนันประเภทที่กฎหมายห้ามขาด ถ้าข้าราชการผู้ใดเล่น ควรวางโทษถึงปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ”