ประกาศภัยแล้ง 7 อำเภอ ราษฎรได้รับผลกระทบกว่า 30,500 ครัวเรือน

14 ม.ค. 2563 เวลา 8:37 น.

บุรีรัมย์ประกาศภัยแล้งแล้ว 7อำเภอ ประชาชนได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคกว่า 30,500 ครัวเรือน นาข้าวเสียหายกว่า326,500ไร่ จังหวัดกำชับให้อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งออกสำรวจให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

วันที่ 14ม.ค.63 สถานการณ์ภัยแล้งขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดทางจังหวัดได้พิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) แล้ว7อำเภอ มี อำเภอพลับพลาชัย ประโคนชัย โนนดินแดง ละหานทราย หนองหงส์ นางรอง และ อ.เฉลิมพระเกียรติ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ46ตำบล482หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคกว่า 30,500 ครัวเรือน

บุรีรัมย์ประกาศภัยแล้งแล้ว 7อำเภอ ประชาชนได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคกว่า 30,500 ครัวเรือน นาข้าวเสียหายกว่า326,500ไร่ จังหวัดกำชับให้อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งออกสำรวจให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ทั้งนี้ยังมีพื้นที่นาข้าวได้รับความเสียหายกว่า 326,000ไร่ ขณะที่ทางจังหวัดได้กำชับให้ทางอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งออกสำรวจผลกระทบ และหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั้งในระยะเร่งด่วนโดยการนำน้ำไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน การเป่าล้างบ่อบาดาลที่ชำรุด และในระยะยาวด้วยการขุดลอกแหล่งกักเก็บน้ำ ทั้งนี้ให้สำรวจพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหาย เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการ

บุรีรัมย์ประกาศภัยแล้งแล้ว 7อำเภอ ประชาชนได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคกว่า 30,500 ครัวเรือน นาข้าวเสียหายกว่า326,500ไร่ จังหวัดกำชับให้อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งออกสำรวจให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

นายสัญญ์ธวัชร์ ริ้วเหลืองหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า หลังประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) แล้ว ทางอำเภอสามารถใช้งดทดลองราชการในอำนาจนายอำเภอๆ ละ5แสนบาท เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันที โดยผ่านการิจารณาของคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ. แต่หากอำเภอไหนประสบภัยแล้งหนักงบประมาณไม่เพียงพอต่อการให้ความช่วยเหลือ ก็ให้เสนอเรื่องมายังคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อใช้งบในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป

บุรีรัมย์ประกาศภัยแล้งแล้ว 7อำเภอ ประชาชนได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคกว่า 30,500 ครัวเรือน นาข้าวเสียหายกว่า326,500ไร่ จังหวัดกำชับให้อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งออกสำรวจให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

บุรีรัมย์ประกาศภัยแล้งแล้ว 7อำเภอ ประชาชนได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคกว่า 30,500 ครัวเรือน นาข้าวเสียหายกว่า326,500ไร่ จังหวัดกำชับให้อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งออกสำรวจให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย