ข่าว ข่าวภาคใต้

จ.ภูเก็ต ขอความร่วมมือ 1 วัน ห้ามคนไทย-ต่างชาติ ออกนอกที่พัก ตั้งแต่ 17.00 – 24.00 น.

ผู้ว่าฯ จ.ภูเก็ต ออกประกาศขอความร่วมมือคนไทยและชาวต่างชาติในจังหวัดออกนอกบริเวณที่พัก ช่วงเวลา 17.00 – 24.00 น.ของวันนี้ หลังจากพบคนไทยและนักท่องเที่ยวตั้งวงตามชายหาดไม่ทำตามคำแนะนำ

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวในการเคลื่อนไหว เคลื่อนที่ หรือรวมกลุ่มนอกสถานที่พำนัก สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งองค์การอนามัยโลก (พHO) ได้ประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นการระบาดใหญ่และให้ทุกประเทศ เพิ่มมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้สูงขึ้น

สำหรับการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ส่วนที่กี่ยวข้องได้ยกระดับมาตการเข้มงวดและเร่งด่วน เพื่อควบคุมไม่ให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาแพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง ตามมาตรการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ มื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 และมาตราการเข้มงวดอื่นๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัตภูเก็ตอย่างเคร่งครัด ทั้งมาตรการป้องกันและสกัดกั้นการนำเชื้อเข้าสู่พื้นที่ และมาตรการการยับยั้งการระบาดภายในพื้นที่

โดยผู้ว่ราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ออกประกาศกำหนดให้ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน ๓ ฉบับ เป็นลำดับอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น

เพื่อเป็นการดำเนินการตามมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดต่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 22,35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ผู้ราชการจังหวัดภูเก็ต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563

จึงขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาพำนักอาศัยในโรงแรม คอนโด อาคารชุด สถานที่พักหรือสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันให้ได้ใช้ชีวิตประจำวันโดยปกติ โดยมิให้ออกนอกบริเวณ เขตพื้นที่สถานที่พำนักนั้นไปยังสถานที่อื่นใด ตั้งแต่เวลา 17.00 ถึงเวลา 24.00 น.ของวันที่ 25 มีนาคม 2563

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563
(นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต