ข่าว ข่าวภาคใต้

นครศรีธรรมราช ขยายเวลาปิดร้านเสริมสวยสถานประกอบการภาคบันเทิง ถึง 30 เม.ย.

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช มีมติให้ขยายเวลาปิดร้านเสริมสวย สถานเสริมความงาม สถานประกอบการภาคบันเทิง และงานบริการบางของส่วนของสำนักทะเบียน ถึง 30 เมษายน 2563

วันที่ 15 เม.ย. 63 ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาเรื่องด่วนเกี่ยวกับการขยายเวลาปิดสถานประกอบการ และการให้บริการบางอย่างตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อาทิ ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม และสถานเสริมความงาม ร้านคาราโอเกะ ร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต สถานประกอบการตามที่ได้ประกาศไปแล้วก่อนหน้านี้ สนามชนโค สนามกัดปลา สถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายสถานบริการ การให้บริการบางส่วนของสำนักงานขนส่งจังหวัดและสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกสาขา และการให้บริการบางส่วนของสำนักทะเบียนทุกสำนักทะเบียนออกไป

เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย ได้มีแนวทางปฏิบัติให้ทุกจังหวัดปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 1-3 โดยให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทุกแห่งไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติร่วมกันให้ปิดร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม สถานเสริมความงาม รวมทั้งสถานที่เสี่ยงอื่น ๆ ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีประกาศปิดไปก่อนหน้านี้ โดยให้ขยายระยะเวลาการปิดไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบกรณีผู้ประกอบการภาคเอกชน มีความประสงค์ให้ใช้โรงแรมเป็นสถานที่สำรองสำหรับกักกันตัวผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เป็นเวลา 14 วัน เพื่อเฝ้าระวังสังเกตอาการว่าติดเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวน 2 แห่ง คือ โรงแรมพริกหอม จำนวน 25 ห้อง และโรงแรมฮารูฮารา จำนวน 28 ห้อง เพื่อเป็นสถานที่ดำเนินการเพิ่มเติมกรณีสถานที่การกักกันตัวที่ใช้อยู่ปัจจุบัน คือ ศูนย์พัฒนาสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซึ่งรองรับได้ จำนวน 40 คน ไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ

อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ต้องการทราบจำนวนผู้ที่จะเดินทางมาจากต่างประเทศ (มาเลเซีย) ในวันที่ 18 เมษายน 2563 ซึ่งมีภูมิลำเนาในจังหวัดนครศรีธรรมราช ว่ามีจำนวนกี่คน เนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อจะได้วางแผนในการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ ครบถ้วนที่สุด