เร่ง! ฟื้นฟู “ลำห้วยคลิตี้” ต่อเนื่อง จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว

เดินหน้าฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ จ.กาญจนบุรี จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ขณะที่เดือนมีนาคม พบคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน สัตว์น้ำ เช่น ปู และหอย ควรหลีกเลี่ยงการบริโภค ส่วนเนื้อปลา พืชและผักสามารถบริโภคตามปกติ

นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ( คพ.) เปิดเผยว่า คพ.ได้ดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ภายหลังจากที่ได้ลงนามในสัญญาจ้างในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ด้วยวงเงินจ้างทั้งสิ้น 454,762,865.73 บาท และได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่ปรึกษาควบคุมงาน ซึ่งในการดำเนินงานของโครงการฟื้นฟูฯ ประกอบด้วย 6 กิจกรรมหลัก คือ
1) การสำรวจพื้นที่การวางแผนการดำเนินงาน และการกำหนดมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน
2) การก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย
3) การฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้
4) การฟื้นฟูพื้นที่รอบโรงแต่งแร่เดิม
5) การก่อสร้างฝายดักตะกอน
6) การจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของการปนเปื้อนในพื้นที่
โดยได้เริ่มดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 เป็นต้นมา

นางสุณี กล่าวว่า การฟื้นฟูพื้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ผู้รับจ้างได้จัดทำแผนการดำเนินงานของโครงการในภาพรวม ได้สำรวจสภาพทั่วไปและจัดทำรังวัดและหมุดอ้างอิงระดับของพื้นที่ดำเนินโครงการ ได้ปรับพื้นที่เพื่อเตรียมการจัดทำหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย และได้รวบรวมข้อมูลและกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย คพ.จะเร่งดำเนินการก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย ให้แล้วเสร็จภายในต้นปี 2562 เพื่อเตรียมรองรับตะกอนที่จะเริ่มดำเนินการขุดลอกภายหลังหลุมฝังกลบแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ คพ.ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อติดตามการดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ชาวบ้านและนักวิชาการ เพื่อทำความเข้าใจกับชาวบ้านและรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการดำเนินโครงการ โดยได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีฯ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน ในส่วนของติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่คลิตี้ คพ.ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยคุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงเดือนมีนาคม พบว่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน สัตว์น้ำ เช่น ปู และหอย ควรหลีกเลี่ยงการบริโภค ส่วนเนื้อปลา พืชและผักยังสามารถบริโภคได้ตามปกติ