AATระยอง เปิดโครงการสานฝันสู่อาชีพทางเลือก สมัครใจลาออก จ่ายสูงสุด 22.85 เดือน

19 พ.ค. 2563 เวลา 4:52 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้การผลิตหรือส่งออกในหลายๆธุรกิจต้องชลอตัว หลายบริษัทจำเป็นต้องปรับลดจำนวนพนักงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายอย่างกรณีล่าสุด วันที่ 18 พ.ค.2563 บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย)หรือ AAT นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ได้ออกโครงการโอกาสสานฝันสู่อาชีพทางเลือก หรือ“โครงการสมัครใจลาออก” ซึ่งทางบริษัทจะทำการกำหนดกฏเกณฑ์และคุณสมบัติของพนักงานที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ และจะระบุตามใบประกาศ ซึ่งก็มีตั้งแต่ระดับ พนักงานที่มีอายุงานหลายปี ไปยังระดับหัวหน้างาน ซุปเปอร์ไวเซอร์ โดยสิทธิประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับจากโครงการสมัครใจลาออกมีดังนี้

1. เงินเดือนคำนวนถึงวันสุดท้ายของการทำงาน

2.เงินค่าชดเชยตามกฎหมาย

3.เงินสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

4.เงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของบริษัท

5.ค่าวันหยุดพักผ่อนประจำปีตามสิทธิ

6.หนังสือรับรองการทำงาน

7.โดยมีหนังสือรับรองจากทางบริษัท และเซ็นยินยอมเป็นหนังสือสละสิทธิ์ในใบรับเงินโดยไม่เรียกร้อง ฟ้องร้องเงินอื่นใดอีก

8.เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะได้รับตามสิทธิ์ของแต่ละคน

9.เปิดโอกาศให้พนักงานผู้สนใจ ยื่นคำขอทราบหลักสูตรฝึกอาชีพทางเลือก

10.การนับอายุงานของพนักงาน ให้นับจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

เงินชดเชยตามกฎหมายและเงินช่วยเหลือพิเศษ

-อายุงานน้อยกว่า 1 ปี รับเงินชดเชย 7.51 เดือน พร้อมเงินชดเชย 16,750 บาท

-อายุงาน 1 ปี แต่น้อยกว่า 3 ปี รับเงินชดเชย 10.51 เดือน พร้อมเงินชดเชย 16,750 บาท

-อายุงาน 3 ปี แต่น้อยกว่า 6 ปี รับเงินชดเชย 13.51 เดือน พร้อมเงินชดเชย 16,750 บาท

-อายุงาน 6 ปี แต่น้อยกว่า 10 ปี รับเงินชดเชย 16.51 เดือน พร้อมเงินชดเชย 16,750 บาท

-อายุงาน 10 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี รับเงินชดเชย 19.54 เดือน พร้อมเงินชดเชย 16,750 บาท

-อายุงาน 20 ปีขึ้นไป รับเงินชดเชย 22.85 เดือน พร้อมเงินช่วยเหลือ 16,750 บาท

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th