ข่าว

ความคืบหน้าฟื้นฟูลำห้วย ‘คลิตี้’ คืบหน้าหลังปนเปื้อนสารตะกั่ว

ฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้คืบหน้าแล้วกว่า 88% เตรียมเดินหน้าเร่งงานเดิม และเปิดโครงการใหม่เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ต่อเนื่องหลังการตรวจพบปนเปื้อนเพิ่ม

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแล้สิ่งแวดล้อม ได้เปิดเผยถึงการดำเนินการฟื้นฟูลำห้วยหลิตี้ หลังปนเปื้อนสารตะกั่ว และเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.2560 และตามโครงการจะสิ้นสุดในสิงหาคม พ.ศ.2563

ล่าสุด หลังผ่านการดำเนินการมาแล้วกว่า 955 วันโดยความก้าวหน้าของโครงการคิดเป็นร้อยละ 88 และยังเหลือเวลาในการดำเนินการอีกราว 2 เดือนจะครบ 1,000 วันตามที่ได้ระบุไว้ในระยะเวลาดำเนินการ

ภายหลังการลงพื้นที่ลำห้วยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อตรวจสอบ นายประลอง กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งขุดลอกตะกอนในลำห้วยที่เหลือในบริเวณคลิตี้ล่าง โดยการขุดกากแร่ที่ถูกทิ้งไว้ในบริเวณต่างๆ แล้วนำไปปรับเสถียร ก่อนนำไปฝังกลบอย่างปลอดภัย รวมถึงการจัดทำรางระบายน้ำรอบบ่อเก็บหางแร่ และสร้างรั้ว ก่อสร้างฝายดักตะกอนเพิ่มอีก 1 ฝาย

ทั้งนี้ได้มีการทำความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่ เนื่องด้วยการทำงานที่ผ่านมาประสบปัญหาทางด้านเทคนิค สภาพพื้นที่ รวมทั้งการระบาดของไวรัสโควิด-19 อีกด้วย

นายประลอง ได้กล่าวเสริมว่า ช่วงที่ผ่านมาหลังการฟื้นฟูพื้นที่ตลอดระยะเวลา 3 ปี มีการตรวจพบการปนเปื้อนอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งไม่อยู่ในพื้นที่การดำเนินโครงการในปัจจุบัน ดังนั้นจึงมีการเสนอโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ ระยะที่ 2 เพื่อความต่อเนื่องของโครงการ โดยจะใช้งบประมาณของปี พ.ศ.2564

ซึ่งตอนนี้ได้มีการจัดทำร่างขอบเขตการทำงาน รวมถึงรายการประเมิณค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเพื่อของบประาณกับสำนักงบประมาณ และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการทำเหมืองแร่ เพื่อกำหนดขอบเขตงานรวมถึงการสำรวจพื้นที่ร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีการประสานงานเพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อดำเนินการฟื้นฟูอีกด้วย