แค่ต่ออายุ!! รัฐบาลชี้แจง ปัดยก “พื้นที่ป่า” ให้ปูนใหญ่ทำ “เหมืองหิน”

07 มี.ค. 2562 เวลา 2:10 น.

กรณีที่กลุ่มเครือข่ายชาวบ้าน ภาคีภาคประชาสังคม ขณะนี้ชุมนุมกันอยุ่ที่หน้าวัดเบญจมบพิตรฯ เรียกร้องให้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)ยุติการพิจารณากฎหมายทุกฉบับโดยทันที ขณะเดียวกัน ก็แสดงความคัดค้าน หลังคณะรัฐมนตรี มีมติต่ออายุสัมปทานเหมืองหิน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ให้กับบริษัท ปูนซเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

เรื่องนี้เกี่ยวพันกับกระทรวงอุตสาหกรรม ทำให้นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี  ชี้แจงว่า รัฐไม่ได้ยกพื้นที่ป่าให้ปูนซิเมนต์ไทย ทำเหมืองหิน แต่เป็นการ “ต่ออายุตามประทานบัตรเดิม” ถือเป็นการผ่อนผันให้ปูนใหญ่เข้าไปทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทับกวาง และป่ามวกเหล็ก จ.สระบุรี เพื่อทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอผ่อนผันให้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทยฯ ทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าทับกวางและป่ามวกเหล็ก แปลงที่ 1 จำนวน 15 แปลง ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ ในท้องที่ ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก และ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย รวมเนื้อที่ 3,223 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา (พื้นที่ประทานบัตร 15 แปลง เนื้อที่ 3,311 ไร่ 2 งาน 67 ตารางวา) เพื่อทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์  ทั้งนี้ หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย. 2554 แต่อายุประทานบัตรเหมืองแร่ยังคงเหลืออยู่ถึงวันที่ 27 เม.ย. 2579

กรณีที่กลุ่มเครือข่ายชาวบ้าน ภาคีภาคประชาสังคม ขณะนี้ชุมนุมกันอยุ่ที่หน้าวัดเบญจมบพิตรฯ เรียกร้องให้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)ยุติการพิจารณากฎหมายทุกฉบับโดยทันที ขณะเดียวกัน ก็แสดงความคัดค้าน หลังคณะรัฐมนตรี มีมติต่ออายุสัมปทานเหมืองหิน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ให้กับบริษัท ปูนซเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

กรมทรัพยากรธรณี ยังได้พิจารณาข้อมูลแหล่งแร่ในพื้นที่ดังกล่าวแล้วพบว่า บริเวณพื้นที่ดังกล่าวมีศักยภาพและปริมาณสำรองที่สามารถทำเหมืองได้ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเห็นว่า ในช่วงการอนุญาตที่ผ่านมาผู้รับอนุญาตได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตถูกต้องครบถ้วน และได้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการทำเหมืองแร่ (Post Evaluation) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว (และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติให้บริษัทเฝ้าระวังด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนและคนงาน และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการทำเหมืองแร่อย่างเคร่งครัดด้วย)

ขณะเดียวกัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความเห็นให้บริษัทได้รับการพิจารณาผ่อนผันให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ เป็นการเฉพาะรายต่อไปได้จนสิ้นอายุประทานบัตร วันที่ 27 เมษายน 2579