เลือกตั้ง 62 : ใครวางระเบิด...ปาร์ตี้ลิสต์

09 เม.ย. 2562 เวลา 2:49 น.

หลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ชี้แจงข้อสงสัยสูตรคำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ยึดตามหลักกฎหมายมีได้ไม่น้อยกว่า 25 พรรค รอคะแนนรวมจากการสั่งนับและเลือกตั้งใหม่มาคำนวณอีกครั้ง ก่อนประกาศผลอย่างเป็นทางการ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 91 บัญญัติไว้ว่า การคำนวณหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) นำคะแนนรวมทั้งประเทศที่พรรคการเมืองทุกพรรคที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหารด้วยห้าร้อยอันเป็นจำนวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผู้แทนราษฎร

หลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ชี้แจงข้อสงสัยสูตรคำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ยึดตามหลักกฎหมายมีได้ไม่น้อยกว่า 25 พรรค รอคะแนนรวมจากการสั่งนับและเลือกตั้งใหม่มาคำนวณอีกครั้ง ก่อนประกาศผลอย่างเป็นทางการ

(2) นำผลลัพธ์ตาม (1) ไปหารจำนวนคะแนนรวมทั้งประเทศของพรรคการเมืองแต่ละพรรคที่ได้รับจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทุกเขตจำนวนที่ได้รับให้ถือเป็นจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้

หลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ชี้แจงข้อสงสัยสูตรคำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ยึดตามหลักกฎหมายมีได้ไม่น้อยกว่า 25 พรรค รอคะแนนรวมจากการสั่งนับและเลือกตั้งใหม่มาคำนวณอีกครั้ง ก่อนประกาศผลอย่างเป็นทางการ

(3) นำจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองจะพึงมีได้ตาม (2) ลบด้วยจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั้งหมดที่พรรคการเมืองนั้นได้รับเลือกตั้งในทุกเขตเลือกตั้ง ผลลัพธ์คือจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองนั้นจะได้รับ

(4) ถ้าพรรคการเมืองใดมีผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเท่ากับหรือสูงกว่าจeนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้ตาม (2) ให้พรรคการเมืองนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามจำนวนที่ได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และไม่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและให้นำจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อทั้งหมดไปจัดสรรให้แก่พรรคการเมืองที่มีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งต่ำกว่าจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้ตาม (2) ตามอัตราส่วน แต่ต้องไม่มีผลให้พรรคการเมืองใดดังกล่าวมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกินจำนวนที่จะพึงมีได้ตาม (2)

หลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ชี้แจงข้อสงสัยสูตรคำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ยึดตามหลักกฎหมายมีได้ไม่น้อยกว่า 25 พรรค รอคะแนนรวมจากการสั่งนับและเลือกตั้งใหม่มาคำนวณอีกครั้ง ก่อนประกาศผลอย่างเป็นทางการ

หลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ชี้แจงข้อสงสัยสูตรคำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ยึดตามหลักกฎหมายมีได้ไม่น้อยกว่า 25 พรรค รอคะแนนรวมจากการสั่งนับและเลือกตั้งใหม่มาคำนวณอีกครั้ง ก่อนประกาศผลอย่างเป็นทางการ

(5) เมื่อได้จำนวนผู้ได้รับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองแล้วให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งตามลำดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้น เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

หลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ชี้แจงข้อสงสัยสูตรคำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ยึดตามหลักกฎหมายมีได้ไม่น้อยกว่า 25 พรรค รอคะแนนรวมจากการสั่งนับและเลือกตั้งใหม่มาคำนวณอีกครั้ง ก่อนประกาศผลอย่างเป็นทางการ

ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใดตายภายหลังวันปิดรับสมัครรับเลือกตั้งแต่ก่อนเวลาปิดการลงคะแนนในวันเลือกตั้ง ให้นำคะแนนที่มีผู้ลงคะแนนให้มาคำนวณตาม (1) และ (2) ด้วย

การนับคะแนน หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณ การคิดอัตราส่วน และการประกาศผลการเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร