มนุษย์ 4.0! "สุวิทย์" สะสมวัตถุโบราณ

26 เม.ย. 2562 เวลา 3:37 น.

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ กรณีพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 86,770,000 บาท

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ กรณีพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 86,770,000 บาท เป็นเงินฝาก 1,858,545 บาท เงินลงทุน 2,863,425 บาท ที่ดิน 16,392,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 34,012,816 บาท สิทธิและสัมปทาน 339,000 บาท ขณะที่ทรัพย์สินอื่น 26,525,000 บาท ซึ่งเป็นเอกสารชุดเดียวกับที่นายสุวิทย์ได้ยื่นกรณีเข้ารับตำแหน่งรมช.พาณิชย์

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ กรณีพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 86,770,000 บาท

ส่วนใหญ่เป็นวัตถุโบราณ รวม 134 รายการ อาทิ กลองลองซอง มูลค่า 500,000 บาท คานโบราณ 200,000 บาท กระเบื้องเขมร 200,000 บาท ชิ้นส่วนเสลี่ยงโบราณ 200,000 บาท เทวรูปอินเดีย 4 รายการ 1,000,000 บาท ตลับใส่ของโบราณ 5 ชิ้น 300,000 บาท พระพุทธรูป ทวารวดี 400,000 บาท พระพุทธรูปเขมร 500,000 บาท หนุมานเขมร 4 รายการ มูลค่ากว่า 1,100,000 ล้านบาท ศิวลึงค์เขมร มูลค่า 100,000 บาท รูปปั้นควายสำริด 200,000 บาท พระพุทธรูปลาว 1,500,000 บาท เป็นต้น

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ กรณีพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 86,770,000 บาท