Spring News

รัฐบาล รณรงค์งดดื่มสุราตลอดเข้าพรรษา

13 ก.ค. 2561 เวลา 10:16 น.

รัฐบาล รณรงค์คนไทยงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอด 3 เดือนเข้าพรรษา ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 11,000 ล้านบาท จับมือทุกหน่วยงานจัดกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ”

(13 กรกฎาคม 2561) ที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561

พลเอก ปัฐมพงศ์ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้กําหนดให้ “วันเข้าพรรษาของทุกปี” เป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนงดดื่มสุราตลอด 3 เดือนช่วงเข้าพรรษา และนําไปสู่การลด ละ เลิกดื่มสุรา โดยสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานโอวาทเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติปีนี้ มีใจความสำคัญว่า “การดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททั้ง 6 ประการ คือ ความเสื่อมทรัพย์ ก่อการทะเลาะวิวาท เป็นบ่อเกิดแห่งโรค เป็นเหตุเสียชื่อเสียง เป็นเหตุไม่รู้จักละอาย เป็นเหตุทอนกำลังปัญญา” ซึ่งการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุ และอาชญากรรม ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ เป็นสาเหตุการเจ็บป่วยกว่า 200 โรค ส่งผลให้เสียชีวิตปีละ 22,672 ราย นอกจากนี้ยังพบว่าครอบครัวที่มีสมาชิกดื่มสุรามีค่าใช้จ่ายสําหรับเครื่องดื่มประเภทนี้ถึงร้อยละ 6 - 8 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด และรายงานศูนย์วิจัยปัญหาสุราร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและธุรกิจ พบว่า การงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษาปี 60สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าหมื่นล้านบาท

ตามยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชนและสตรีเข้าถึงแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย และมอบคําขวัญเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปีนี้ว่า “ลดละเลิกสุรา พาครอบครัวเป็นสุข” หากครอบครัวเข้มแข็ง อยู่ดี กินดี มีความสุข เยาวชนก็จะไม่ไปพึ่งพาการดื่มสุราหรือยาเสพติดชนิดอื่น อัตราการเพิ่มขึ้นของนักดื่มหน้าใหม่จะลดลง

ในช่วงเข้าพรรษาได้จัดทําโครงการ “ค้นฅน เลิกเหล้า เข้าพรรษา” ค้นหาประชาชนผู้มีปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มารับบริการในสถานบริการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการและเข้าสู่ระบบบําบัดรักษา ให้สามารถ ลด ละ เลิก ดื่ม และลดอันตรายจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้

รัฐบาล รณรงค์งดดื่มสุราตลอดเข้าพรรษา รัฐบาล รณรงค์งดดื่มสุราตลอดเข้าพรรษา รัฐบาล รณรงค์งดดื่มสุราตลอดเข้าพรรษา รัฐบาล รณรงค์งดดื่มสุราตลอดเข้าพรรษา รัฐบาล รณรงค์งดดื่มสุราตลอดเข้าพรรษา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด