พม. เข้าร่วมโรงเรียนเพียงหลวง 18 จังหวัด ในถิ่นทุรกันดาร

 

 

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดตัวเข้าร่วมโครงการโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ครอบครัว และ ชุมชน ผ่านโครงการโรงเรียนเพียงหลวง ตั้งแต่ ปี 2553 ในพื้นที่ตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้เด็ก และ ครอบครัว เข้าถึงสิทธิสวัสดิการพื้นฐาน และ พัฒนาศักยภาพอย่างรอบด้าน เพื่อ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รวมถึง เผยแพร่พระกรณียกิจโครงการโรงเรียนเพียงหลวง ให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้เข้าไปให้การสนับสนุนบูรณาการทำงานร่วมกัน อย่างเป็นรูปธรรม และ ยั่งยืน ณ โรงเรียนเพียงหลวง 16 ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยร่วมกับ ภาคีเครือข่ายบูรณาการทำงาน โดย มีเป้าหมายดำเนินการ 18 จังหวัด ภาคเหนือ 4 จังหวัด ภาคกลาง 3 จังหวัด ภาคใต้ 3 จังหวัด และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 จังหวัด สำหรับ การเปิดตัวเข้าร่วมโครงการโรงเรียนเพียงหลวงของจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดสุดท้าย ตามเป้าหมาย ที่ กำหนดไว้

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การมอบธงประจำโรงเรียน มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียน จำนวน 20 ทุน มอบเงินรวมกลุ่มประกอบอาชีพ จำนวน 3 กลุ่ม มอบอุปกรณ์กีฬา มอบถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 500 ชุด และ การมอบผ้าห่ม 2,000 ผืน รวมถึงความร่วมแรงร่วมใจจัดนิทรรศการ ให้ ความรู้กับประชาชน และ การตรวจสุขภาพฟรี

***รับชมคลิป***