เรื่องเล่าขานตำนานเทศกาลกินเจ

28 ก.ย. 2562 เวลา 1:12 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ทุกปีในวันที่ 1 ถึง 9 เดือน 9 ตามจันทรคติจีน คนไทยเชื้อสายจีนมีความเชื่อ ความศรัทธา อันกลายเป็นรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมที่ทำสืบต่อกันมากว่าร้อยปีแล้ว นั่นคือ ประเพณีการถือศีลกินผัก เชื่อกันว่านอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรง ยังเป็นการสร้างบุญบารมีอีกด้วย โดยมีตำนานเล่าขานที่หลากหลายดังนี้

ตำนานการกินเจของพุทธมหายาน เล่าไว้ในพระสูตร “ปั๊กเต้าโก้วฮุดเซียวไจเอี่ยงซิ่วเมียวเกง” ว่าพระพุทธเจ้า 7 พระองค์ และพระโพธิสัตว์ 2 พระองค์ รวมเป็น 9 พระองค์ ได้ปวารณาช่วยโลกด้วยการแบ่งภาคเป็นดาวนพเคราะห์ 9 ดวง และได้แบ่งภาคอีกทีเป็นเทพเจ้า 9 องค์ โดยจะลงมาโปรดสัตว์บนโลกในวันที่ 1 ถึง 9 เดือน 9 ตามจันทรคติจีน ด้วยน้ำพระทัยอันเปี่ยมเมตตา สอดส่องทุกข์สุขของสัตว์โลก พุทธบริษัทจึงจัดพิธีกรรมบูชาดาวนพเคราะห์ขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและบำเพ็ญกุศลถวายโดยการรักษาศีล บริจาคทาน ละเว้นการฆ่าสัตว์รวมถึงแผ่กุศลให้แก่สัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากในนรกอเวจี

ตำนานฮ่องเต้ซ่งจงจง ในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ ยุคฮ่องเต้ซ่งจงจง ซึ่งขึ้นสถาปนาเป็นฮ่องเต้ตอนอายุ 8 ขวบ เกิดเหตุการณ์มองโกลบุก ฮ่องเต้จึงได้หนีฝ่ายมองโกลเรื่อยมา ก่อนจะถูกจับและสวรรคตที่ฮ่องกง ในระหว่างทางที่หนี ท่านได้สอนให้ชาวบ้านเล่นงิ้วเป็นมาตลอดทาง ชาวบ้านจึงเคารพท่านเป็นอย่างมาก และเมื่อทราบข่าวท่านสวรรคต เกิดความอาลัยยิ่ง จึงได้จัดการกินเจขึ้นเพื่อถวายกุศลให้กับฮ่องเต้ซ่งจงจง แต่ด้วยยุคนั้นเป็นยุคแห่งมองโกลจึงมีการบิดเบือนวัฒนธรรมบ้างเพื่อความปลอดภัย

ตำนานเทศกาลกินเจภูเก็ต ศาลเจ้ากะทู้หรือศาลเจ้าในทู ถือเป็นจุดกำเนิดประเพณีถือศีลกินผักของภูเก็ต เป็นศาลเจ้าเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ ตำนานเล่าว่ามีคณะงิ้วเดินทางมาจากเมืองจีนเพื่อเปิดการแสดง ตามประเพณีจีนนั้น คนเล่นงิ้วถือเรื่องการกินเจเป็นสำคัญ โดยช่วงกินเจจะสวมใส่ชุดขาวและปล่อยผมโดยไม่หวี แต่ช่วงที่มาไทยได้ละเลยประเพณีการถือศีลกินผัก แล้วผู้แสดงในคณะงิ้วเกิดเจ็บป่วยขึ้น คณะงิ้วจึงคิดว่าเกี่ยวกับที่ไม่ได้ถือศีลกินผักเหมือนที่ทำมาทุกปี จึงได้ประกอบพิธีกินผักขึ้น จากนั้นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เกิดหายไป ชาวบ้านกะทู้จึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธา จัดให้มีพิธีถือศีลกินผักต่อเนื่องกันมา ต่อมาหลวงอำนาจนรารักษ์ (ต้นตระกูลตัณฑเวทย์) ซึ่งเป็นนายเหมืองใหญ่และเป็นผู้นำชุมชนบ้านกะทู้ได้ส่งคนไปนำเอา “เหี่ยวเอี้ยน” หรือขี้เถ้าธูปและกระถางธูปจากมณฑลกังใส ประเทศจีน มาไว้ที่ศาลเจ้ากะทู้ เพื่อให้พิธีถือศีลกินผักมีความถูกต้องสมบูรณ์ ศาลเจ้ากะทู้จึงได้เชื่อว่าเป็นจุดกำเนิดของประเพณีถือศีลกินผักบนเกาะภูเก็ตในปัจจุบัน