svasdssvasds

อาคเนย์ประกันภัย ไทยประกันภัย ปิดกิจการยัง? ฟัง ถาม - ตอบ 6 ข้อจาก คปภ.

1 ก.พ. 2022 • หลัง คปภ.ประชุมพิจารณา แจ้งหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของผู้เอาประกัน ล่าสุด (31 ม.ค.) อาคเนย์ประกันภัย ไทยประกันภัย แจ้งให้ผู้เอาประกัน ที่ยังไม่เคยแจ้งเคลม สามารถ ขอรับเบี้ยประกันภัยคืนเต็มจำนวน ผ่านออนไลน์ได้ 1 กุมภาพันธ์ - 7 กุมภาพันธ์

ผลยื่นขอเลิกกิจการของ อาคเนย์ ประกันภัย และ ไทยประกันภัย
บอร์ด คปภ. มีถาม - ตอบ สรุปว่าอย่างไรบ้าง?
เด่วโอ๋สรุปให้ฟัง

1.บ.อาคเนย์ ประกันภัย กับ บ.ไทยประกันภัย ยื่นหนังสือต่อ คปภ. เพื่อ?
เพื่อขอเลิกบริษัท ทันที ที่บอร์ด คปภ.อนุญาต ตาม ม.57 พรบ.ประกันวินาศภัย
และ คืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
และ ให้กองทุนประกันวินาศภัย เข้ามา เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบ
คืนเบี้ยประกัน ให้กับผู้เอาประกันภัยทุกราย
จัดหาผู้รับประกันภัยรายใหม่ให้ ผู้เอาประกัน

2. สรุป กองทุนประกันวินาศภัย ต้องเข้ามา รับผิดชอบแทน 2 บริษัทหรือไม่?
ไม่ บอร์ด คปภ.เห็นว่า ตาม พรบ.79
ให้กองทุนประกันวินาศภัย คุ้มครองเจ้าหนี้ ในกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตกิจการ
ไม่รวมกรณีขอเลิกธุรกิจเอง เพราะงั้น กองทุน ทำตามที่ 2 บริษัทเรียกร้องไม่ได้

3.ตอนนี้ คปภ. มีคำสั่งอย่างไร?
บอร์ด คปภ. ยังไม่อนุญาตให้เลิกกิจการ
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เพื่อประโยชน์ผู้เอาประกันให้เสร็จก่อน
ตาม ม. 57 ดังนี้
1.โอนกรมธรรม์ที่ยังมีผลคุ้มครองอยู่ ไปยังบริษัทประกันอื่น
- โดยต้องส่งรายชื่อบริษัทที่จะรับโอนให้ คปภ.พิจารณาก่อน
- ผลประโยชน์ของผู้เอาประกัน จะต้องเท่ากับ หรือ ไม่น้อยกว่า
ที่เคยได้รับจากกรมธรรม์เดิม

2.ช่องทางและวิธีการบอกกล่าวให้ผู้เอาประกันภัยทราบ ต้องดำเนินการโดย
ชอบด้วยกฏหมาย

3.การโอน หรือ ขอรับเงินสำรอง ที่บริษัททำไว้กับนายทะเบียน ม.24  จะทำได้ต่อเมื่อ
- บริษัท โอนภาระผูกพันเดิมเรียบร้อย
- บริษัท แสดงหลักฐานว่าไม่มีหนี้สิน หรือ ภาระผูกพันตามสัญญาแล้ว

4.บริษัทที่ขอเลิกกิจการ ต้องแสดงแผนการจัดการทรัพย์สินและหนี้สิน
เกี่ยวกับกิจการประกันวินาศภัย ให้ คปภ.ทราบใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ จาก คปภ. เมื่อดำเนินตาม หลักเกณฑ์ วิธีการให้แจ้งผลไปที่ คปภ. จะนำเสนอต่อบอร์ด พิจารณา ให้เลิกกิจการ ต่อไป

related