เลือกตั้ง 62 : สำรวจเงื่อนไขจะเกิดอะไรขึ้น? ถ้าพรรคการเมืองถูกยุบ!

15 ก.พ. 2562 เวลา 9:23 น.

จับตาจังหวะการเมือง ยุบพรรคอลหม่าน กรรมการพรรคถูกตัดสิทธิ์ ยืดเยื้อหลังเลือกตั้ง ส.ส.ต้องหนีตาย ย้ายพรรควุ่น

ยังไม่ทันถึงวันเลือกตั้ง 24 มีนาคม ก็มีอันต้องส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณายุบพรรคการเมืองเกิดขึ้นแล้ว

'สปริงนิวส์' สำรวจข้อกฎหมาย จะเกิดอะไรขึ้น?  ถ้าพรรคการเมืองถูกยุบ ใน 3 ห้วงเวลาที่ต่างกัน?

1. ยุบพรรค ก่อนวันเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562

- คณะกรรมการบริหารพรรค จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง

- ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 (พรป.พรรคการเมือง มาตรา92) วรรคท้ายที่ระบุว่า เมื่อศาลรัฐธรรมนูญดําเนินการไต่สวนแล้ว มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองกระทําการ ตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น

- ส.ส. ทั้งหมด จะหมดสิทธิ์ลงสนามรับเลือกตั้งทันที เพราะขาดคุณสมบัติเรื่องข้อกำหนดที่ต้องสังกัดพรรคการเมือง

2. ยุบพรรค หลังเลือกตั้ง แต่ กกต. ยังไม่ประกาศรับรองผล

- คณะกรรมการบริหารพรรค จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง

- ส.ส. แบบแบ่งเขต ที่ชนะเลือกตั้ง จะต้องหาพรรคการเมืองสังกัดใหม่ ภายใน 60 วัน

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560  มาตรา 101 (รธน.แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.256 มาตรา 101) ที่มีใจความว่า ในกรณีที่ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง เพราะมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองที่ ส.ส. ผู้นั้นเป็นสมาชิก และ ส.ส. ผู้นั้น ไม่อาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีคําสั่งยุบพรรคการเมือง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพ นับแต่วันถัดจากวันที่ครบกําหนด 60 วันนั้น

- คาดว่า อาจเกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ

3. ยุบพรรค หลังเลือกตั้ง และประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแล้ว

- คณะกรรมการบริหารพรรค จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง  และหากกรรมการบริหารพรรค เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อที่ถูกตัดสิทธิ์ ลำดับถัดไปขึ้นจะมาแทนที่

- ส.ส.เขต และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ต้องหาพรรคสังกัดใหม่ ภายใน 60 วัน ตาม รธน. มาตรา 101 เช่นกัน

 

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า ทั้งสามแนวทางการปฏิบัติของเรื่องนี้ทั้งหมดจะถูกระบุในคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ