เหยื่อเมจิก สกิน ต้องรู้! ปปง. เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ

22 ก.พ. 2562 เวลา 6:39 น.

ปปง. เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในรายคดี บริษัท เมจิก สกิน จำกัด กับพวก และรายคดี นางสาวณิชาพัชร นุ่มเมือง กับพวก ระหว่างวันที่ 21 ก.พ. – 22 มี.ค. 2562

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ราย กลุ่มบุคคลซึ่งได้หลอกลวงจำหน่ายสินค้าอันมีลักษณะเป็นการฉ้อโกงประชาชนภายใต้การผลิตของบริษัท เมจิก สกิน จำกัด กับพวก จำนวน 26 รายการ พร้อมดอกผล และราย นางสาวณิชาพัชร นุ่มเมือง กับพวก ซึ่งกระทำความผิดเกี่ยวกับเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิ ลักทรัพย์ จำนวน 15 รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นั้น

[caption id="attachment_448341" align="alignnone" width="682"] ปปง. เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในรายคดี บริษัท เมจิก สกิน จำกัด กับพวก และรายคดี นางสาวณิชาพัชร นุ่มเมือง กับพวก ระหว่างวันที่ 21 ก.พ. – 22 มี.ค. 2562 พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน[/caption]

สำนักงาน ปปง. ได้เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในรายคดีดังกล่าว โดยผู้ที่ประสงค์จะยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย สามารถยื่นคำร้องฯ พร้อมแนบหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย จำนวน 1 ชุดดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2. สำเนาหลักฐานแสดงการรับ – จ่ายเงิน (Statement แสดงรายการลงทุน) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นแบบคำร้องแทน ให้แนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ จำนวน 30 บาท

4. สำเนาหลักฐานแสดงรหัสสมาชิก หรือหลักฐานแสดงการเป็นสมาชิกบริษัท เมจิก สกิน จำกัด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

5. สำเนาหลักฐานแสดงการแจ้งความร้องทุกข์ หรือดำเนินคดีทางศาล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

6. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

ปปง. เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในรายคดี บริษัท เมจิก สกิน จำกัด กับพวก และรายคดี นางสาวณิชาพัชร นุ่มเมือง กับพวก ระหว่างวันที่ 21 ก.พ. – 22 มี.ค. 2562

กำหนดยื่นคำร้องฯ ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ (ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.) ณ บริเวณโถงหน้าห้องประชุม 101 ชั้น 1 สำนักงาน ปปง. ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโทรสอบถามได้ที่ สายด่วน ปปง. 1710

ปปง. เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในรายคดี บริษัท เมจิก สกิน จำกัด กับพวก และรายคดี นางสาวณิชาพัชร นุ่มเมือง กับพวก ระหว่างวันที่ 21 ก.พ. – 22 มี.ค. 2562