อธิบดีคุก ขึ้นรับ 2 รางวัล บริหารงานบุคคลดีเด่นด้านความโปร่งใส

ราชทัณฑ์ รับรางวัลหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่นด้านความโปร่งใสด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา อาคาร 3 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี พันตำรวจเอกณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่นด้านความโปร่งใส ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และรางวัลหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ในงานวันมูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา

โดยกรมราชทัณฑ์ ได้มุ่งเน้นการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร โดยการมีกระบวนการในการสื่อสารผ่านแนวนโยบาย ข้อสั่งการ ประกาศหรือสื่อที่ใช้ในการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ของข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่โดยผู้บริหารมีการกำหนดนโยบายในการบริหารงานราชทัณฑ์ ได้แก่ “นโยบาย 3 ส 7 ก” โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายด้านความสุจริต ซึ่งเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติราชการโดยไม่เรียกรับผลประโยชน์ ไม่มีการซื้อขายตำแหน่ง ไม่ทำธุรกิจการจัดซื้อจัดจ้างขายของกับหน่วยงานอย่างไม่โปร่งใส และส่งเสริมข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ ให้ได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานราชทัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมไปถึงการดำเนินการทางวินัยข้าราชการที่กระทำผิดวินัยอย่างเคร่งครัด และให้ความเป็นธรรมกับข้าราชการผู้ถูกกล่าวหา

ซึ่งถือเป็นกลไกหนึ่งในการสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมด้านความโปร่งใสให้กับข้าราชการในสังกัด รวมทั้ง ได้ส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กร โดยการสร้างค่านิยมร่วมในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมราชทัณฑ์สามารถยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สามารถบรรลุภารกิจของกรมราชทัณฑ์ได้ ด้วยการดำเนินการสร้างค่านิยมด้วย หลักการ “4 S” เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน คือ ช่วยเหลือผู้ต้องขัง ในการฝึกอาชีพให้ประสบความสำเร็จทุกรายตลอดจนลดการกระทำผิดซ้ำที่อาจจะเกิดขึ้นและเพื่อเป็นการสร้างคนดีในสังคมต่อไป โดยให้หน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ทุกแห่ง จัดให้มีโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสอดรับกับ หลักการ “4 S” อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ซึ่งประกอบไปด้วย 1. S : STRONG ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีร่างกายที่เข้มแข็ง แต่งกายดี น่าเชื่อถือ 2. S: SMART เสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่มีบุคลิก ท่าทางดี มีความรอบรู้ เฉลียวฉลาดทั้ง EQ และ IQ สามารถปฏิบัติงานได้หลายบทบาทหน้าที่ 3. S : SERVICE กำชับให้มี การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างมีมนุษยธรรม เอาใจใส่ดูแล รวมไปถึงการพัฒนาการบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ และ 4. S: SUCCESS ส่งเสริมการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นความสำเร็จในการคืนคนดีสู่สังคมให้เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

พันตำรวจเอกณรัชต์ กล่าวต่อไปว่า ผลจากการดำเนินการดังกล่าว ด้วยความใส่ใจและมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรของกรมราชทัณฑ์อย่างเข้มข้น ทำให้กรมราชทัณฑ์ประสบผลสำเร็จใน การบริหารงานราชทัณฑ์ด้วยความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งสะท้อนผ่านผลการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของกรมราชทัณฑ์ในภาพรวม (ITA) ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561 อยู่ในระดับสูงสุดของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดโดยได้คะแนน ร้อยละ 88.20 ถือได้ว่าอยู่ในระดับที่สูงมาก และทำให้กรมราชทัณฑ์แทบปราศจากข้อขัดแย้งหรือร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานตลอดหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งกรมราชทัณฑ์ยังคงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรต่อไป เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เป็น Open Government ได้อย่างแท้จริง รักษามาตรฐาน ปรับปรุง และพัฒนานวัตกรรมในการดำเนินงาน และการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้อย่างต่อเนื่องต่อไป