svasdssvasds

บลูบิค เผยองค์กรไทยสนใจใช้ AI แม้เทคฯ จะลดภาระได้ดี แต่ความเสี่ยงสูงเช่นกัน

บลูบิค เผยองค์กรไทยสนใจใช้ AI แม้เทคฯ จะลดภาระได้ดี แต่ความเสี่ยงสูงเช่นกัน

บลูบิค เผยเทคโนโลยี AI มาแรง ธุรกิจของไทยพร้อมลงทุนใช้งาน แต่ต้องเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมก่อนทั้งดาต้าและระบบหลังบ้าน ทั้งยังเตือนเรื่องความปลอดภัยจากการใช้ข้อมูลของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM)

SHORT CUT

  • AI ทำให้ภาพการลงทุนเทรนด์เทคโนโลยีเปลี่ยนไป
  • องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีบิ๊กดาต้าและสถาปัตยกรรมที่ดีพร้อมปรับตัวใช้ AI แต่ยังมีจำนวนน้อยมาก
  • บลูบิค ฟุ้งรายได้เติบโตดี พร้อมลงทุนใน Innoviz เพิ่มจาก 55% เป็น 85% เชื่อปีหน้ารายได้เพิ่ม

บลูบิค เผยเทคโนโลยี AI มาแรง ธุรกิจของไทยพร้อมลงทุนใช้งาน แต่ต้องเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมก่อนทั้งดาต้าและระบบหลังบ้าน ทั้งยังเตือนเรื่องความปลอดภัยจากการใช้ข้อมูลของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM)

นายพชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทยังมีกำไรและรายได้ที่ดีจากธุรกิจหลัก โดยรายได้ใหญ่ๆ มาจากการให้บริการทางด้านดิจิทัลอย่างการทำดิจิทัลแพลตฟอร์ม ความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์และการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ รวมทั้งการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ

ทั้งนี้ เทรนด์เทคโนโลยีอย่าง AI ก็เข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงธุรกิจจากแบบเดิมให้ลดขั้นตอนการใช้แรงงานคนและใช้หุ่นยนต์แทน

Gartner ระบุว่าเม็ดเงินลงทุนด้านเทคโนโลยีทั่วโลกจะแตะ 5.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2567 เพิ่มขึ้น 8% จากปี 2566 เห็นได้จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการทำธุรกิจและดำเนินชีวิตของมนุษย์มากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ภาพรวมของ Technology Landscape ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ปัญญาประดิษฐ์กำลังกลายเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจยุค Digital-First World เช่น Generative AI ที่กำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการทำงาน เครื่องมือ (Tools) ใหม่ ๆ ที่เข้ามายกระดับประสบการณ์ใช้งานและรองรับการเชื่อมต่อ Digital Ecosystem ของ Super App

ขณะเดียวกัน ก็ยังมีภัยคุกคามไซเบอร์ที่ต้องกังวลอย่างต่อเนื่องเพราะเสี่ยงสร้างความเสียหายต่อธุรกิจและบุคคลทั่วไป

นายพชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

องค์กรยุคใหม่จึงจำเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจให้สอดรับกับสถานการณ์ และยืดหยุ่นสูงเพื่อรองรับเทรนด์ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

เทรนด์เทคโนโลยีที่จะช่วยองค์กรในการทำธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

แกนหลักการทำธุรกิจที่จะช่วยให้องค์กรรับมือกับความปลอดภัยอย่างรวดเร็วตามหลักความยั่งยืน ESG ประกอบด้วย

  1. Augmented Intelligence - เป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจแห่งอนาคต ภายใต้แนวคิดการผสานพลัง AI และมนุษย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้แก่กัน
  2. Digital Ecosystem - การสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่เชื่อมต่อหลายระบบและบริการเข้าด้วยกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้า สามารถใช้งานได้หลากหลายผ่านช่องทางเดียว
  3. Digital Immunity and Trust - เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร รับมือภัยคุกคามไซเบอร์ที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  4. Sustainability Technologies - เป็นการผสมผสานแนวคิดด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน

แนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต

โดยทั้ง 4 แกนหลักที่มีการนำ AI มาใช้งานนั้น จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเช่น 

  • Democratization of Generative AI (Gen AI) หรือ การเข้าถึงเทคโนโลยี Gen AI ในวงกว้างจะช่วยสร้างโอกาสในแง่มุมต่าง ๆ ให้ธุรกิจ เช่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้เร็วมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดการทำงานซ้ำซาก และยกระดับการเข้าถึงลูกค้าผ่านการหา Customer Insights 
  • Multiexperience (MX) เป็นการสร้างประสบการณ์การใช้บริการและซื้อสินค้าอย่างครอบคลุมทุกจุดบนช่องทางดิจิทัล (Digital Touchpoints) และการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม เช่น Website, Super App, Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) และอุปกรณ์สวมใส่ (Wearables) เป็นต้น

การวางโครงสร้างทางเทคโนโลยีที่ดีช่วยสร้างจุดเด่นที่ดี

นอกจากนี้การสร้าง Digital Ecosystem อาทิ Super App ให้สามารถรองรับการเติบโตในอนาคตจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ลูกค้า ดังนี้

Event-Driven Nano Architecture (EDNA) เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ที่ประกอบด้วยนาโนเซอร์วิส (Nano services) ที่แยกออกจากกัน ซึ่ง EDNA มีจุดเด่นที่ความยืดหยุ่น สามารถพัฒนาบริการในแต่ละส่วนงานระดับเล็ก รวมถึงปรับเพิ่มและลดขนาดการใช้ทรัพยากรได้อย่างอิสระกว่า Microservice ของ Event-Driven Architecture (EDA) และไม่กระทบบริการอื่น

Generative Cybersecurity AI: เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยลดความเสี่ยงจากการใช้งาน Generative AI เช่น การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลรั่วไหล และช่องโหว่การโจมตี เป็นต้น โดยใช้ Autoregressive Generative Large Language Models (LLMs) เป็นประโยชน์ต่อการสร้าง Security Use Cases 

AI-Enhance Security Operations ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อวิเคราะห์ ค้นหา ไวรัสมัลแวร์ และนำเสนอวิธีการรับมือกับเหตุการณ์นั้น ๆ ทำให้องค์กรสามารถป้องกันและจัดการกับปัญหาได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น

นอกจากนี้ ในเรื่องของความยั่งยืนด้วยการใช้เทคโนโลยีหรือที่เรียกว่า AI for Sustainability คือ การใช้ AI ช่วยปรับปรุงระบบการดำเนินงานและจัดการกระบวนการที่เป็นอุปสรรคต่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและใช้โมเดล AI ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เทรนด์การเติบโตของ AI ในอนาคต

ภาพรวมธุรกิจเติบโตดีแม้สวนทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำ

สำหรับปี 2567 แม้ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนของภาคธุรกิจ แต่ความต้องการด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันยังเติบโต เพราะการลงทุนในเทคโนโลยีและนวัตกรรมต้องทำอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้น

โดยเฉพาะในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์เทรนด์การทำธุรกิจรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดความเสี่ยงและค่าใช้จ่าย พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตได้ในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ปรับแผนการดำเนินงานเพื่อให้สอดรับกับการพิจารณาใช้งบประมาณที่เคร่งครัดมากขึ้นของลูกค้า ขณะเดียวกันก็สามารถสร้างการเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ด้วยเช่นกัน

โดยแนวโน้มการลงทุนด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันทั่วโลกยังเติบโตถึง 10% หรือราว 2.51 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ ทำให้บริษัทฯ มั่นใจว่าผลประกอบการปี 2567 สามารถโต 50% ตามเป้าหมายที่วางไว้

ด้านผลประกอบการปี 2566 โตกว่าเป้า มีกำไรสุทธิ 303 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 132% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (YoY) และรายได้อยู่ที่ 1,313 ล้านบาท โตขึ้น 133%

นอกจากนี้ บริษัทยังเข้าถือหุ้นใน Innoviz เพิ่มเติมจาก 55% เป็น 85% ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ด้านเหตุผลการลงทุนเพิ่มนั้นเป็นเพราะอินโนวิซทำกำไรได้สูงถึง 50 ล้านบาท การเข้าถือหุ้นเพิ่มทำให้บริษัทจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกในปีหน้า

 

อ่านข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม

related