svasdssvasds

ทรู-ดีแทค ควบรวมกันแล้ว พร้อมจดทะเบียนใหม่ 'ทรู คอร์ปอเรชั่น' เรียบร้อย

ทรู-ดีแทค ควบรวมกันแล้ว พร้อมจดทะเบียนใหม่ 'ทรู คอร์ปอเรชั่น' เรียบร้อย

ทรู-ดีแทค แจ้งดำเนินการควบรวมเป็นบริษัทใหม่ร่วมกันเสร็จสมบูรณ์ พร้อมได้หนังสือรับรองบริษัทใหม่ตามที่ยื่นจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์อย่างเป็นทางการ ในชื่อ “บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”

ทรู-ดีแทค เสร็จสิ้นการควบรวมเป็นอันเรียบร้อยแล้วขณะนี้ ตามที่คณะกรรมการของทั้งสอง คือ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือทรู ได้มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นร่วม เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการตั้งบริษัท เช่น ทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น มูลค่าหุ้น และทุนชำระแล้วของบริษัทใหม่

โดยวันนี้ (1 มีนาคม 2566) บริษัทใหม่ได้ดำเนินการจดทะเบียนบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์อย่างเป็นทางการเรียบร้อย

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทใหม่ได้มีมติแต่งตั้งนายมนัสส์ มานะวุฒิเวช  เป็น ประธานคณะผู้บริหาร และนายชารัด เมห์โรทราเป็นรองประธานคณะผู้บริหาร อย่างเป็นทางการเรียบร้อยในวันที่ 1 มีนาคม 2566

อย่างไรก็ตาม ทั้งทรูและดีแทค ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยว่า ได้จัดทําและนําส่งแผนการให้บริการแก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบโครงข่ายเสมือน (MVNO) และแผนการแยกการบริหารจัดการ ระบบบัญชี สําหรับการให้บริการโครงข่าย โทรศัพท์เคลื่อนที่กับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเป็นเงื่อนไขหรือมาตรการเฉพาะที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กําหนดให้ดําเนินการก่อนการ ควบบริษัท ต่อเลขาธิการ กสทช. เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัทระหว่างจะพิจารณาเพื่อ ดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขหรือมาตรการเฉพาะอื่น ๆ ที่ กสทช. กําหนดให้ต้องดําเนินการภายหลังการควบบริษัทแล้วเสร็จต่อไป

เปิดประวัติ มนัสส์ มานะวุฒิเวช ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

มนัสส์ มานะวุฒิเวช อายุเพียง 48 ปี มีประสบการณ์ทั้งในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและกลุ่มธุรกิจบริการ โดยตลอดการทำงานภายใต้กลุ่มทรูกว่า 20 ปี นายมนัสส์ได้รับผิดชอบสายงานสำคัญๆขององค์กร

อาทิ งานสร้างระบบโครงข่ายสื่อสารไร้สาย อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการขยายธุรกิจหลักของกลุ่มทรูและผ่านการบริหารงานด้านการพาณิชย์ ทั้งธุรกิจโมบายล์ ธุรกิจออนไลน์ และธุรกิจมีเดียทรูวิชั่นส์ จนสามารถเติบโตและประสบผลสำเร็จในทุกส่วนงานที่เข้าไปบริหาร 

โดยเห็นได้จากช่วงที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารกลุ่มด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค มีความโดดเด่นด้านงานบริหารการตลาดสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการดูแลและสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า การนำเทคโนโลยีเชิงวิเคราะห์เข้ามายกระดับการทำตลาดในเชิงกลยุทธ์และการบริหาร

นายมนัสส์เป็นผู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ของตลาดอินเทอร์เน็ตบ้าน ผสานบริการต่างๆทั้งโมบายล์เน็ตบ้านเพย์ทีวีและคอนเทนต์จากดิจิทัลแพลตฟอร์มนำมาสร้างคุณค่าเพิ่มอย่างชาญฉลาดแก่ลูกค้า ผ่านแคมเปญต่างๆ อาทิ Double Play (สุขคูณสอง) Triple Play (สุขคูณสาม) และ Quadruple Play (สุขคูณสี่) อันเป็นเครื่องมือสำคัญในการรุกตลาดและขยายช่องทางจัดจำหน่ายไปทั่วประเทศสามารถสร้างการเติบโตด้านรายได้ทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ของกลุ่มทรูให้แข็งแกร่งในระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง

รวมทั้งมีความเชื่อว่าคุณภาพสินค้าบริการคือหัวใจที่จะไม่มีการประนีประนอม  (Never compromise on quality) โดยยึดหลักการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องของการบริหารธุรกิจและการบริหารคน เช่นเดียวกับเรื่องความยั่งยืนและความสำเร็จขององค์กรนั้นเชื่อว่าสิ่งสำคัญที่เป็นหัวใจ คือ คน และทีมเวิร์คที่ทำงานเป็นทีมเดียวกัน จากผลงานดังกล่าวทำให้นายมนัสส์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วม กลุ่มทรู เมื่อปี 2021

นายมนัสส์จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมไฟฟ้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร มหาวิทยาลัยซีราคิวส์ และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง เรนซีเลียโพลีเทคนิค อินสติติวชั่น สหรัฐอเมริกา

ที่มา :posttoday

 

 

 

related