svasdssvasds

สุพันธุ์ ชี้จัดตั้งกองทุนนวัตกรรม ช่วย SME หรือบริษัทเล็กๆ ให้เติบโต

สุพันธุ์ ชี้จัดตั้งกองทุนนวัตกรรม ช่วย SME หรือบริษัทเล็กๆ ให้เติบโต

สุพันธุ์ มงคลสุธี พรรคไทยสร้างไทย แสดงทัศนวิสัยในงานสัมมนา "อนาคตประเทศไทย นวัตกรรมเคลื่อนขับเคลื่อนไทย" ใน Session 2 : เปิดนโยบายพรรคการเมืองที่จะผลักดัน “นวัตกรรมนำไทย เชื่อมโลก” ชี้ให้เห็นความสำคัญของ SME โดยใช้นวัตกรรมผลักดันให้เข้มแข็ง

สุพันธุ์ มงคลสุธี รองหัวหน้าพรรคและประธานกรรมการด้านเศรษฐกิจ พรรคไทยสร้างไทย เผยว่านวัตกรรมเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศ ตัวอย่างเช่น ประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน หรือจีน มีนวัตกรรมที่ล้ำสมัยซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนประเทศ

สุพันธุ์ ชี้จัดตั้งกองทุนนวัตกรรม ช่วย SME หรือบริษัทเล็กๆ ให้เติบโต

นวัตกรรมมี 3 เรื่องหลักๆ ที่ต้องผลักดัน คือ Product (ผลิตภัณฑ์), Service (บริการ)  และ Process นายสุพันธุ์ มีความต้องการผลักดันการจัดตั้งกองทุนนวัตกรรม เพื่อช่วย SME หรือบริษัทเล็กๆ ให้เติบโตทั้งในเรื่อง Product Service และ Process

SME เปรียบเสมือนรากฐานของประเทศ ต้องผลักดันให้เข้าถึงนวัตกรรม โดยนวัตกรรมเป็นตัวทำให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง จึงต้องตั้งกองทุนนวัตกรรมช่วยเหลือ SME โดยเอกชนเป็นตัวช่วยเหลือและเป็นตัวเชื่อมกับหน่วยงานรัฐ ปรับตัวชีวัด ส่งเสริมการจดลิขสิทธิ์

เนื้อหาที่น่าสนใจ : 

สุพันธุ์ ชี้จัดตั้งกองทุนนวัตกรรม ช่วย SME หรือบริษัทเล็กๆ ให้เติบโต

สุพันธุ์ มงคลสุธี รองหัวหน้าพรรคและประธานกรรมการด้านเศรษฐกิจ พรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่า  "กองทุนนวัตกรรม จะช่วยเรื่องเงินทุน การวิจัยให้กับบริษัทเล็กๆ ได้หมด บริษัทเล็กๆจะได้ลืมตาอ้าปากได้ เอกชนกับภาครัฐต้องไปด้วยกัน"