เลขาฯปชป.ยื่น “ศาลปกครอง” เบรก รร.นานาชาติสิงคโปร์ เข้าตลาดหุ้น

29 พ.ย. 2561 เวลา 1:47 น.

ประเด็น นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สั่งการให้ฝ่ายกฎหมาย ตรวจสอบบริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) เอกชนผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์  จดทะเบียนและเข้าในตลาดหลักทรัพย์ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ว่า ตามกพ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 นั้น ถือว่าไม่ผิดกฎหมาย แต่เรื่องดังกล่าวจะพิจารณาเฉพาะกฎหมายไม่ได้ต้องดูเรื่องจริยธรรมว่าถูกต้องหรือไม่ด้วย

กรณีดังกล่าว นายจุติ ไกรฤกษ์ เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)  ได้เคลื่อนไหวเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน กล่าวสั้นๆว่า ได้ให้ทนายเข้ายื่นคำฟ้องต่อศาลปกครอง ขอให้คณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ระงับการขายหุ้น SISB ในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 260 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 5.20 บาท จากราคาพาร์ที่หุ้นละ 0.50 บาท ในวันที่ 29 ..นี้

สำหรับรายละเอียดคำฟ้อง สรุปใจความว่า ธุรกิจโรงเรียนเอกชนมีสิทธิพิเศษได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ และภาษีต่างๆอันเป็นการให้ความช่วยเหลือด้านศึกษาจากภาครัฐโดยประชาชนผู้เสียภาษี รวมถึงรัฐยังมีอำนาจในการกำกับดูแลให้โรงเรียนเอกชนต้องจัดสรรผลกำไรเพื่อนำกลับไปพัฒนาโรงเรียนตนเองด้วย หากวัตถุประสงค์โรงเรียนเปลี่ยนไปเป็นมุ่งแสวงหาผลกำไรสูงสุดด้านการเงินให้กับผู้ถือหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์ โดยอาศัยสิทธิพิเศษได้รับยกเว้นภาษีด้วยแล้ว

คำสั่งของ กลต. ให้ซื้อขายหุ้น SISB ในตลาดทรัพย์อาจเป็นการขัดต่อหลักนโยบายแห่งรัฐในการพัฒนาการศึกษาตามรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายแม่บท รวมถึงยังอาจขัดต่อกฎหมายประกอบอื่นๆ ได้แก่ พรบ.การศึกษาแห่งชาติฯ พรบ.โรงเรียนเอกชนฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ รวมถึง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ   ทั้งนี้ กรณีที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นจุดริเริ่มให้เกิดการแสวงหากำไรโดยอาศัยธุรกิจการศึกษา ที่จะเป็นจุดเสี่ยง จุดหักเหของชาติ ที่ส่งผลร้ายต่อการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยได้

ภายหลังการยื่นร้อง ศาลปกครองได้แจ้งนายจุติ ไกรฤกษ์ ผู้ฟ้องคดี รวมทั้งออกหมายนัดให้คณะกรรมการ กลต. มาไต่สวนทำคำชี้แจงเสนอต่อศาลในวัน วันที่ 7 .. 2561

ประเด็น นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สั่งการให้ฝ่ายกฎหมาย ตรวจสอบบริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) เอกชนผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์  จดทะเบียนและเข้าในตลาดหลักทรัพย์ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ว่า ตามกพ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 นั้น ถือว่าไม่ผิดกฎหมาย แต่เรื่องดังกล่าวจะพิจารณาเฉพาะกฎหมายไม่ได้ต้องดูเรื่องจริยธรรมว่าถูกต้องหรือไม่ด้วย