รฟม. แจงหลังคนพิการฟ้องเรียก17ล้าน สายสีม่วง ไม่อำนวยความสะดวก

29 พ.ย. 2561 เวลา 4:46 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

จากกรณีที่ ภาคีคนพิการฯ ได้ยื่นฟ้องรถไฟฟ้าสายสีม่วง ประกาศวันสิทธิคนพิการไทย บริเวณหน้ากรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 โดยกล่าวว่า รฟม. ผู้รับผิดชอบรถไฟฟ้าสายสีม่วง (รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม) ได้จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานสำหรับผู้พิการภายในสถานีรถไฟฟ้าและในขบวนรถไม่ครบสมบูรณ์ และขัดต่อหลักความเสมอภาค นั้น

รฟม. แจงหลังคนพิการฟ้องเรียก17ล้าน สายสีม่วง ไม่อำนวยความสะดวก

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า รฟม. ได้ดำเนินการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุภายใต้พื้นที่ในความรับผิดชอบของโครงการรถไฟฟ้าทุกสาย ในการกำกับของ รฟม. ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ซึ่งครอบคลุมถึงรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) และสายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) ที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน

โดย รฟม. ได้พิจารณาใช้มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในสากล และคำนึงถึงกฎกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้ยังได้เปิดรับฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยงานผู้พิการต่างๆ ผ่านการประชุมหารือและการเปิดให้เข้าเยี่ยมชมโครงการหลายครั้ง ในแต่ละช่วงเวลา

ทั้งนี้ เนื่องด้วยหน่วยงาน สมาคม โรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการมีจำนวนมาก รฟม. จึงได้รับข้อคิดเห็นที่มีความหลากหลายในการพิจารณาจัดหาอุปกรณ์ที่จะรองรับความพึงพอใจสำหรับผู้พิการได้ครบทุกกลุ่ม รฟม. ได้พิจารณาจากอุปกรณ์ที่สามารถอำนวยความสะดวกได้ดี โดยไม่มีผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยโดยรอบพื้นที่สถานี เปิดโอกาสให้คนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะได้สอดคล้องตามหลักความเสมอภาค รายละเอียดดังนี้

1. รฟม. ได้ดำเนินการตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะหรือการจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2556 โดยการปรับปรุงทางเท้าบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ทางเท้าในบริเวณอื่นนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานท้องถิ่น ซึ่ง รฟม. จะดำเนินการแจ้งปัญหาไปยังผู้รับผิดชอบในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

2. รฟม. ได้ดำเนินการตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 โดยการติดตั้งลิฟต์โดยสารและจัดทำทางลาดสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา บริเวณทางขึ้น-ลงสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ทั้ง 2 ฝั่งถนน

สำหรับกรณีที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ซึ่งได้แก่ สถานีรถไฟฟ้าบางซ่อน สถานีรถไฟฟ้า บางพลู และสถานีรถไฟฟ้าแยกนนทบุรี 1 มีลักษณะคร่อมทางแยกนั้น ก่อนดำเนินการก่อสร้าง รฟม. ได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานผู้พิการจำนวนหลายครั้งตั้งแต่ในขั้นตอนการออกแบบ โดยได้มีการพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ถูกเวนคืนร่วมด้วย จนได้มีข้อสรุปโดยให้มีการติดตั้ง Inclined Platform Lift (ลิฟต์บันได) เป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับสถานีคร่อมทางแยก นอกเหนือจากอุปกรณ์หลักที่มีอยู่แล้ว

นอกจากนี้ ในระหว่างดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ รฟม. ยังได้จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกับผู้พิการเป็นระยะๆ รวมทั้งได้มีการร่วมลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุในโครงสร้างพื้นฐาน และในระบบขนส่งมวลชนของกระทรวงคมนาคมอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมี รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง) เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้แทนสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ ณ สถานีรถไฟฟ้าเตาปูน สถานีรถไฟฟ้าบางซ่อน สถานีรถไฟฟ้าบางพลู และสถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่ รวมถึงทางเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบางซ่อน กับ สถานีรถไฟบางซ่อน ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ซึ่งจากการทดลองใช้ Inclined Platform Lift ของผู้พิการ เป็นที่พึงพอใจ

3. รฟม. ได้ดำเนินการตามคำแนะนำของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ที่ได้มีหนังสือแจ้งขอให้ รฟม. จัดให้มีพื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับผู้พิการทางการมองเห็นแบบแนวเตือนภัยให้ระวังสิ่งกีดขวาง (Detectable Warning Tile) บริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT

4. รฟม. ได้ดำเนินการจัดให้มีห้องน้ำสำหรับผู้พิการภายในสถานีรถไฟฟ้า MRT ครบทุกสถานี

5. รฟม. ได้ดำเนินการออกแบบสถานีรถไฟฟ้า MRT โดยกำหนดระดับพื้นชานชาลา และระดับพื้นภายในตู้โดยสาร ให้มีความเหมาะสมสำหรับผู้พิการสามารถขึ้น-ลงขบวนรถไฟฟ้าได้ด้วยตนเอง รวมทั้งได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมไว้กรณีผู้พิการต้องการความช่วยเหลือ

6. รฟม. ได้ดำเนินการติดตั้งลิฟต์โดยสารสำหรับผู้พิการ 1 ชุด และจัดทำทางลาด เพื่อให้ผู้พิการสามารถใช้บริการอาคารจอดแล้วจรของรถไฟฟ้า MRT ครบทุกอาคาร รวมทั้งได้จัดให้มีช่องจอดรถสำหรับผู้ใช้วีลแชร์ซึ่งแสดงสัญลักษณ์ไว้อย่างชัดเจน

7. กรณีสะพานข้ามแยก (Sky Walk) ของสถานีสำโรง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ นั้น รฟม. ได้ก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการสถานีสำโรงได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น นอกเหนือจากที่ รฟม. ได้ติดตั้งลิฟต์โดยสารทางขึ้น-ลงสถานี ทั้ง 2 ฝั่งของถนน ครบถ้วนแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด