ธ.ก.ส. เร่งพัฒนาชาวนารุ่นใหม่ เพิ่มศักยภาพผลิตข้าว

21 ก.ย. 2562 เวลา 5:32 น.

ข้าวไทยถือเป็น ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศ ทั้งในแง่ของการบริโภคในประเทศและการส่งออก ทำให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน พยายามต่อยอดให้เกิดการพัฒนาเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อขยายไปยังตลาดที่ใหญ่ขึ้น

ผลิตภัณฑ์จากข้าวไทยที่ถูกนำมาต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อขยายโอกาสให้ข้าวไทยขยับไปสู่ตลาดที่ใหญ่ขึ้นแต่ละปีมีสินค้านวัตกรรมที่ผลิตจากข้าวออกสู่ตลาดหลากหลายประเภทมีทั้งที่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ กลุ่มเวชภัณฑ์ สินค้าไลฟ์สไตล์ ไปจนถึงอุปกรณ์เพื่อการสร้างบ้านหรือแม้กระทั่ง เครื่องแต่งกาย สร้างมูลค่าเพิ่มจากเดิมได้ตั้งแต่ 10-100 เท่า การต่อยอดนวัตกรรมเหล่านี้เกิดจากความร่วมมือของมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการยกระดับการแข่งขันการพัฒนาขีดความสามารของข้าวไทยให้ทัดเทียมตลาดสากลถือเป็นความร่วมมือกันเป็นครั้งที่2 โดยมีภารกิจหลัก 3 เรื่องที่จะต้องเดินหน้า

ข้าวไทยถือเป็น ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศ ทั้งในแง่ของการบริโภคในประเทศและการส่งออก ทำให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน พยายามต่อยอดให้เกิดการพัฒนาเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อขยายไปยังตลาดที่ใหญ่ขึ้น

 โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจการพัฒนาชาวนารุ่นใหม่ ที่ ธ.ก.ส.เปิดโอกาสให้ทายาทเกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำด้วยการสนับสนุนสินเชื่อในอัตราผ่อนปรน โดยคิดดอกเบี้ยเพียง 0.01% ต่อปี นอกจากนี้ยังมีการจัดทำโครงการต่างๆเพื่อส่งเสริมการพัฒนาข้าวไทยอย่างครบวงจรเช่น ค่ายอนุชาวนา การคัดเลือกชาวนาตัวอย่างไปร่วมประชุมในเวทีข้าวไทยการจัดประกวดนวัตกรรมจากข้าวตลอดจนการนำนวัตกรรมจากการประกวดไปให้เอกชนต่อยอดด้านเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง

ข้าวไทยถือเป็น ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศ ทั้งในแง่ของการบริโภคในประเทศและการส่งออก ทำให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน พยายามต่อยอดให้เกิดการพัฒนาเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อขยายไปยังตลาดที่ใหญ่ขึ้น