Breaking ข่าว

สนข.วางเเผนเเม่บทขนส่งทางอากาศ ดันไทยศูนย์กลางการบิน 

 

วันที่ 14 ก.ค.60 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรจัดทำแผนแม่บทการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจการบินในภูมิภาค 

กระทรวงคมนาคม โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดทำแผนแม่บทการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาการขนส่งทางอากาศในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2562 – 2571) และขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจการบินในภูมิภาค ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในอนาคต 


นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และโฆษกกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศ สนข. จึงได้ดำเนินโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย เพื่อกำหนดกรอบทิศทาง 

การพัฒนาการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2562 – 2571) อย่างบูรณาการ สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศ และรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงระดับประเทศและระดับภูมิภาคได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดทำแผนแม่บทการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย พ.ศ. 2562 – 2571 ครอบคลุมยุทธศาสตร์การพัฒนาการขนส่งทางอากาศ 5 ด้าน ได้แก่  

 การพัฒนาระบบท่าอากาศยานของประเทศไทย (Airport System) การพัฒนาธุรกิจสายการบิน (Airline Business) การพัฒนาระบบการบริหารจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management System) การพัฒนากฎหมายเพื่อส่งเสริมและกำกับดูแลกิจการการขนส่งทางอากาศ (Legal and Regulation) และการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการขนส่งทางอากาศ (Air Transport Human Resource) ให้เพียงพอกับความต้องการของกิจการอุตสาหกรรมการบินของไทย และจัดทำโครงการนำร่องการพัฒนาระบบการขนส่งทางอากาศ เพื่อเป็นต้นแบบการส่งเสริมการขนส่งทางอากาศที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดต้นทุนและมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง  
  

 
ทั้งนี้ สนข. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการฯ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องด้านการขนส่งทางอากาศร่วมเป็นคณะกรรมการ ซึ่งในคราวประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบรายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 2 (Progress Report 2) และรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอของคณะกรรมการฯ ไปศึกษารายละเอียด รวมทั้งพิจารณาคัดเลือกโครงการนำร่องการพัฒนาเขตปลอดอากรสำหรับการขนส่งสินค้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และการใช้ท่าอากาศยานภูมิภาค เพื่อการพัฒนาศักยภาพการฝึกอบรมบุคลากรด้านการบิน ซึ่งจะต้องกำหนดรายละเอียดขอบเขตการดำเนินงานโครงการนำร่องทั้ง 2 โครงการดังกล่าวต่อไป 
  
โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการขนส่งทางอากาศฯ มีระยะเวลาดำเนินการศึกษา 15 เดือน (มกราคม 2560 – เมษายน 2561) โดยศึกษา ทบทวน วิเคราะห์สถานการณ์สภาพแวดล้อม และสภาพปัญหาของการพัฒนาการขนส่งทางอากาศ เพื่อกำหนดกรอบทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนา การขนส่งทางอากาศของประเทศไทยในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2562 – 2571) ซึ่งได้กำหนดให้จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) จำนวน 5 ครั้ง และประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 2 ครั้ง เพื่อให้การศึกษามีข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอ สอดคล้องกับความต้องการของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง สนข. ได้กำหนดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 เพื่อแนะนำโครงการและนำเสนอกรอบทิศทางการพัฒนาด้านการขนส่งทางอากาศของประเทศไทยในอนาคต ประมาณกลางเดือนสิงหาคม 2560