ออมสิน เปิดให้กู้ฉุกเฉิน 5 หมื่นบาท รอบ 2 ตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. นี้

04 ส.ค. 2563 เวลา 8:22 น.

ธนาคารออมสิน เปิดแล้วให้กู้ฉุกเฉินรายละ 50,000 บาท รอบ 2 สำหรับผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ยื่นผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน ตั้งแต่ 4 สิงหาคม 2563

ธนาคารออมสิน เปิดให้กู้รอบ 2 “สินเชื่อช่วยประชาชนที่มีรายได้ประจำ” ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ให้กู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท ดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน ผ่อนชำระ 3 ปี

คลายเงื่อนไขใช้สลิปเงินเดือนย้อนหลังเดือนเดียวเท่านั้น และสเตทเมนท์แค่ 3 เดือน พร้อมแบ่งเบาความเดือดร้อนให้ผู้ได้รับผลกระทบอีกเป็นจำนวนมาก เริ่มเปิดยื่นกู้ 4 สิงหาคมนี้ เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน 

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ วงเงินสูงสุด 50,000 บาท

คุณสมบัติ

- สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

- ผู้มีรายได้ประจำ แต่มีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจาก ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) เช่น พนักงานบริษัทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หรือธุรกิจบริการ

และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น

- เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้

- เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร มีการตรวจสอบรายได้จากกรมสรรพากร (ถ้ามี)

เงื่อนไขสินเชื่อ

- ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกินรายละ 50,000 บาท

- อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ต้องมีหลักประกัน (บุคคลค้ำประกัน 1-2 คน หรือหลักประกัน ประเภทอื่นที่ธนาคารกำหนด)

- ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย ไม่เกิน 3 ปี ผ่อนชำระ 36 งวด ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้ ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท

ออมสิน เปิดให้กู้ฉุกเฉิน 5 หมื่นบาท รอบ 2 ตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. นี้

วิธีการขอสินเชื่อ

- ลงทะเบียนผ่าน Web Site ธนาคาร กรอกข้อมูลส่วนตัวที่ธนาคารกำหนด

- ธนาคารจะแจ้งให้มาติดต่อที่สาขา

- ยื่นเอกสารการขอกู้ที่สาขา

- ธนาคารพิจาณาเอกสารประมาณ 4-15 วันทำการ ขึ้นอยู่กับหลักประกันและเอกสารคำขอกู้ครบถ้วน

เอกสารใช้ในการขอกู้ ของผู้กู้ / ผู้ค้ำประกัน

1. เอกสารส่วนบุคคล

1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)ใบเปลี่ยนชื่อสกุลของผู้กู้และคู่สมรส / ผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)

1.2 เอกสารแสดงสถานภาพ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)

1.3 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคาร  ออมสิน / บัญชีเงินฝากพื้นฐาน ของผู้กู้

2. เอกสารทางการเงิน

2.1 สลิปเงินเดือน / หลักฐานการรับเงินเดือนเดือนล่าสุด ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน กรณีผู้ค้ำประกันไม่ใช่ผู้มีรายได้ประจำ (ประกอบอาชีพอิสระ) สามารถใช้บัญชีรับ-จ่ายย้อนหลัง 3 เดือนโดยอนุโลม

2.2 เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 3 เดือนของผู้กู้ และเดือนล่าสุดของผู้ค้ำประกัน

 

อ่านรายละเอียดทั้งหมด สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด