Breaking ข่าว

สเปน จะยุติการเป็นเขตปกครองตนเองกาตาลุญญา แต่!มีข้อแม้?

 

รัฐบาลสเปนประกาศจะยุติการเป็นเขตปกครองตนเองของกาตาลุญญา นอกเสียจากว่าผู้นำกาตาลุญญาจะล้มเลิกการผลักดันให้เกิด

ก่อนหน้านี้ รองนายกรัฐมนตรีของสเปน ระบุว่า นายการ์เลส ปุยเดอมองต์ ผู้นำแคว้นกาตาลุญญา ยังคงไม่แจ้งอย่างชัดเจนตามเส้นตายครั้งแรกว่า เขาได้ประกาศเอกราชจากสเปนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหรือไม่ เพราะหากเป็นการประกาศเอกราชจริง สเปนมีสิทธิตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตราที่ 155 ในการเข้ายึดอำนาจการปกครองตนเองของแคว้นกาตาลุญญากลับคืนสู่ส่วนกลาง พร้อมระบุจะให้เวลานายปุยเดอมองต์ถึงวันพฤหัสบดีนี้ เพื่อแสดงความชัดเจนในประเด็นดังกล่าว

ทั้งนี้ หากสถานการณ์ที่รัฐบาลสเปนเข้ายึดอำนาจการปกครองแคว้นกาตาลุญญาเกิดขึ้นจริง สเปนจะสามารถยุบเลิกรัฐบาลส่วนท้องถิ่น สั่งจัดการเลือกตั้งระดับแคว้นใหม่ได้ในทันที รวมทั้งแต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ปกครองเข้ามาดูแลงานด้านการรักษากฎหมายและการเงินการคลังของแคว้นโดยตรงได้