เช็กคุณสมบัติตามกฎหมายก่อนยื่นสมัคร เป็นพี่ รปภ. เพื่อลดอาชญากรรมใกล้ตัว

05 ม.ค. 2565 เวลา 10:35 น. 184

จากข่าวหัวหน้า รปภ ประจำคอนโดแห่งหนึ่งล่วงละเมิดทางเพศ ผู้พักอาศัยสาว ตรวจสอบประวัติแล้วมีคดีข่มขืนติดตัวมาก่อนเพิ่งพ้นโทษมาเมื่อปี 2556 ในคดีข่มขืนเด็กต่ำกว่า 18 ปี ! แต่กลับมาเป็นผู้ก่อเหตุซ้ำ มาดูสิว่าตามกฎหมายแล้วต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้าง

จึงอยากนำเสนอคุณสมบัติ พนักงานรักษาความปลอดภัยตามกฎหมาย  ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ให้ประชาชนที่สนใจและมีใจบริการ ได้ตรวจสอบตัวเองและเตรียมความพร้อมก่อนจะสมัครดูแลใคร ดังนี้

 

คุณสมบัติ

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

(๓)[๔] สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่ใช้อยู่ในขณะที่สำเร็จการศึกษา

(๔) ได้รับหนังสือรับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยจากสถานฝึกอบรมที่นายทะเบียนกลางรับรองตามวรรคสอง

เช็กคุณสมบัติตามกฎหมายก่อนยื่นสมัคร เป็นพี่ รปภ. เพื่อลดอาชญากรรมใกล้ตัว

ลักษณะต้องห้าม

(๑) เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษหรือเป็นโรคติดต่อที่คณะกรรมการกำหนด

(๒) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๓) เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกสำหรับความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ หรือความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน หรือความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาตและมิใช่ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา

(๔) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตมาแล้วยังไม่ถึงสองปีนับถึงวันยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต

การรับรองสถานฝึกอบรมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงและเมื่อนายทะเบียนกลางได้รับคำขอรับการรับรอง ให้มีหนังสือแจ้งคำสั่งรับรองหรือไม่รับรองไปยังผู้ยื่นคำขอทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ

 

ผู้ที่อยู่ในเขต กรุงเทพมหานคร สามารถเข้าไปยื่นขอ ใบอนุญาตประกอบอาชีพ รปภ.ได้ที่ กองบัญชาการตำรวจนครบาลส่วนในต่างจังหวัดขอได้ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ใบอนุญาตจะต้องต่อทุกๆ 3 ปี

 

โดยใบรับรองการตรวจสอบประวัติต้องโทษ สามารถขอได้ที่ กองทะเบียนประวัติอาชญกร หรือ กองพิสูจน์หลักฐานเขตนั้นๆ

 

นอกจากนี้คุณสมบัติภายนอกที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมอีก คือ ในขณะปฏิบัติติหน้าที่ต้องสวมเครื่องแบบและแสดงบัตรประจำตัวทุกครั้ง เพื่อให้ลูกบ้านสามารถตรวจสอบและแน่ใจได้ว่าคนที่ดูแลความปลอดภัยให้อยู่นี่มีความน่าเชื่อและไว้ใจได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด