svasdssvasds

รู้จัก “ชลกร” หรือ นักบริหารจัดการน้ำ อาชีพใหม่ในการดูแลน้ำเพื่อการเกษตร

รู้จัก “ชลกร” หรือ นักบริหารจัดการน้ำ อาชีพใหม่ในการดูแลน้ำเพื่อการเกษตร

การทำเกษตรกรรมกับการบริหารน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรนั้นมีความสำคัญมากทั้งในด้านการผลิตและการดำรงชีวิต อีกทั้งไทยยังมีแนวโน้มที่ได้ผลกระทบจาก Climate Change จึงเป็นที่มาของอาชีพใหม่ “ชลกร” หรือ นักบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร เพือแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

รู้จัก “ชลกร” หรือ นักบริหารจัดการน้ำ อาชีพใหม่ในการดูแลน้ำเพื่อการเกษตร ประไทยเป็นหนึ่งในหลายประเทศที่ถูกประเมินว่ามีความเสี่ยงในลำดับต้นๆ ของโลก ที่มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม น้ำแล้ง ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น จึงเป็นที่มาของอาชีพ “ชลกร”  หรือ นักบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กับเกษตรกร

“ชลกร” ต้องเรียนวิชาอะไร สอนที่ไหนบ้าง?

หลักสูตร “ชลกร” หรือ นักบริหารจัดการน้ำ มีขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2564 เป็นการปลูกความรู้เรื่องการจัดการน้ำ โดยมีพื้นฐานจากศาสตร์พระราชาผสมผสานกับความรู้จากศาสตร์สากลให้มีความทันสมัยบรรจุไว้ในหลักสูตรช่างกลเกษตร ระดับประกาศนียบัตรขั้นสูง (ปวส.) แล้วต่อยอด 6 วิชาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ได้แก่

-หลักการอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาเบื้องต้น

-การบริหารจัดการน้ำเบื้องต้น

-หลักการธนาคารน้ำใต้ดิน

-การบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

-หลักการจัดการทรัพยากรแหล่งน้ำและดิน

-การบริหารจัดการลุ่มน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริ หรือที่เรียกว่า “ศาสตร์พระราชา”

ตอนนี้ในประเทศไทยได้เปิดสอนรุ่นที่ 2 เปิดสอนที่ 12 วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จังหวัดมหาสารคาม, อุบลราชธานี, ยโสธร, ศรีสะเกษ, ร้อยเอ็ด, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ขอนแก่น, อุดรราชธานี, ชัยภูมิ, สระแก้ว และสุโขทัย เพื่อช่วยให้ผู้สำเร็จการศึกษามีองค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำที่เป็นมาตรฐานในระดับสากล สามารถนำไปช่วยเหลือครอบครัว ชุมชน สร้างความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศได้

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

หลักสูตรบริหารจัดการน้ำ (ชลกร) เป็นการผลักดันของดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ที่ตั้งใจสืบสานแนวพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ภายใต้หลักคิดว่าต้องประหยัด ให้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เพราะเป้าหมายสำคัญ คือ “ชุมชน” ซึ่งใครที่เรียนจบหลักสูตรนี้ จะเหมือนรถยนต์ HYBRID ที่วิ่งได้ทั้งระบบน้ำมันและระบบไฟฟ้า สามารถจัดการแบบช่างกลเกษตรและจัดการน้ำได้ด้วยตัวเอง ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้จัดอบรม Train the Trainer อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อเป็นการยกระดับองค์ความรู้ให้กับอาจารย์หลักสูตรบริหารจัดการน้ำ

รวมทั้งมีการจัดสัมมนา “การบริหารจัดการน้ำนานาชาติ” WATER AND WASTE MANAGEMENT (WWM) ไปเมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 เพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนในเอเชียและแปซิกฟิก การบริหารจัดการและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำระดับโลกกว่า 30 คนมาร่วมให้ความรู้ ยกระดับหลักสูตรชลกรทั้ง 6 วิชานั้นให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดย WWM เคยจัดที่ประเทศอินเดีย และสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2019

Cr. www.bangkokbiznews.com