svasdssvasds

จุดพลุ ! เดินหน้าเร่งเพิ่มศักยภาพระบายน้ำรับมือภัยแล้ง ช่วยเหลือประชาชน !

จุดพลุ ! เดินหน้าเร่งเพิ่มศักยภาพระบายน้ำรับมือภัยแล้ง ช่วยเหลือประชาชน !

ภัยแล้งกำลังจะมาเยือน หลายฝ่ายกำลังเร่งแผนรับมือเพื่อให้กระทบต่อประชาชนน้อยสุด ล่าสุดกรมชลประทาน เดินหน้าติดตั้งเครื่องสูบน้ำ กำจัดผักตบชวา วัชพืช ลดปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ส่งน้ำให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึง

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ กำจัดผักตบชวาและวัชพืช รวมทั้งสิ่งกีดขวางทางน้ำ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเต็มศักยภาพ บรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำ รวมถึงฟื้นฟูสภาพป่าไม้และสร้างแนวป้องกันไฟไหม้ป่าพรุ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมชลประทานดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เครื่องจักร เครื่องมือ เพื่อบรรเทาและป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำ ประกอบไปด้วย

  • จังหวัดตราด

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ชนิดหอยโข่งขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 4 เครื่อง บริเวณอ่างเก็บน้ำวังปลาหมอ ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง

  • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ชนิดหอยโข่งขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 1 เครื่อง บริเวณในพื้นที่ ตำบลดอนยายหนู ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี

  • จังหวัดนครศรีธรรมราช

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ชนิดหอยโข่งขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 4 เครื่อง บริเวณคลองรอบควนเคร็ง พื้นที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 หมู่ที่6 หมู่ที่ 9 ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด และติดตั้งเครื่องสูบน้ำอีก 3 เครื่อง บริเวณคลองศาลาฝาชี บ้านในแหลม หมู่ที่ 13 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เพื่อป้องกันปัญหาไฟไหม้ป่าพรุ นอกจากนี้ ยังได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับด้วยระบบไฮดรอลิก ขนาดท่อ 30 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง บริเวณท่าสูบน้ำข้างสถานีควบคุมไฟป่า หมู่ที่ 11 ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่อีกด้วย

  • จังหวัดสงขลา ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ชนิดหอยโข่งขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 1 เครื่อง บริเวณท่าสูบน้ำ บ้านวัดกระ หมู่ที่ 5 ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ

จุดพลุ ! เดินหน้าเร่งเพิ่มศักยภาพระบายน้ำรับมือภัยแล้ง ช่วยเหลือประชาชน !

 

อย่างไรก็ตามในส่วนของการกำจัดวัชพืชผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ได้นำรถแบ็คโฮ พร้อมเรือเล็กเข้าดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในพื้นที่ต่างๆ เช่น

  • บริเวณคลองพระพิมล ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
  •  บริเวณตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน และคลองส่งน้ำ 2ซ้าย-1ขวา ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
  •  ขุดลอกตะกอนดินเนื่องจากเกิดการทับถมของดินโคลน ณ บริเวณปากคลองนายจอง ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ และ บริเวณคลองเหมืองป่า หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้กรมชลประทาน จะเร่งดำเนินการกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งนี้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถส่งน้ำให้กับเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง 

related