svasdssvasds

ศาลรัฐธรรมนูญ รับวินิจฉัย สัดส่วนผลิตไฟฟ้าของรัฐ ไม่ถึง 51 % ขัด รธน. หรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญ รับวินิจฉัย สัดส่วนผลิตไฟฟ้าของรัฐ ไม่ถึง 51 % ขัด รธน. หรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเป็นเอกฉันท์ รับวินิจฉัยคำร้องของ สุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในประเด็นที่ว่า สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของรัฐลดต่ำกว่า 51 % ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยได้สั่งให้กระทรวงพลังงานยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลฯ ภายใน 15 วัน

เมื่อวานนี้ (14 กันยายน 2565) มีรายงานว่า ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเป็นเอกฉันท์รับคำร้องที่ สุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 51 ว่า

กระทรวงพลังงานกำหนดยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน (พ.ศ. 2559 - 2563) พัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2580 ทำให้สัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้าของรัฐลดลงต่ำกว่าร้อยละ 51 เป็นการกระทำที่ขัด หรือ แย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 56 วรรคสอง ประกอบมาตรา 3 วรรคสองหรือไม่ ไว้พิจารณาวินิจฉัย

ศาลรัฐธรรมนูญ รับวินิจฉัย ปมสัดส่วนผลิตไฟฟ้าของรัฐ ต่ำกว่า 51 % ขัดกฎหมายหรือไม่ ?

บทความที่น่าสนใจ

เนื่องจากพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้ว เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 51 ประกอบ พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 มาตรา 45 โดยให้กระทรวงพลังงานในฐานะผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง

ซึ่งก่อนหน้านี้ สุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล เคยยื่นคำร้องในประเด็นที่ว่า กำลังการผลิตไฟฟ้าของรัฐ ต่ำกว่า 51 % ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ในปี 2560

ต่อมาในปี 2562 ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีคำวินิจฉัยว่า กระทรวงพลังงาน ปฏิบัติไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 56  และมีข้อเสนอแนะให้รัฐมีสัดส่วนในการผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 51 % ภายในระยะ 10 ปี

ในปี 2563 ผู้ตรวจการแผ่นดินได้นำคำร้องของ สุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ แต่ศาลฯ ไม่รับวินิจฉัย เนื่องจากคำร้องข้ามขั้นตอน

ศาลรัฐธรรมนูญ รับวินิจฉัย ปมสัดส่วนผลิตไฟฟ้าของรัฐ ต่ำกว่า 51 % ขัดกฎหมายหรือไม่ ?

ช่วงกลางปี 2564 ผู้ตรวจการแผ่นดินรายงานกับ ครม. ว่า กระทรวงพลังงานยังไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน โดย ครม.ได้มีมติรับทราบ และสั่งการให้กระทรวงพลังงานเป็นเจ้าภาพประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต่อมากระทรวงพลังงานก็ได้ยืนยันว่า ยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ

ต่อมาในช่วงเดือนตุลาคม 2564 สุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล ก็ได้ยื่นคำร้องในประเด็นดังกล่าวด้วยตัวเองกับศาลรัฐธรรมนูญ แต่ศาลไม่รับวินิจฉัย โดยให้เหตุผลว่าเรื่องนี้ ครม. ได้มีมติรับทราบและสั่งการแล้ว

ศาลรัฐธรรมนูญ รับวินิจฉัย ปมสัดส่วนผลิตไฟฟ้าของรัฐ ต่ำกว่า 51 % ขัดกฎหมายหรือไม่ ?

สุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล ได้ยื่นคำร้องอีก ในปี 2565 กระทั่งในวันที่ 14 กันยายน 2565 ศาลรัฐธรรมนูญก็มีมติรับวินิจฉัยคำร้องของสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล และสั่งให้กระทรวงพลังงานยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลฯ ภายใน 15 วัน

related