svasdssvasds

MEA - กสร. จัดสัมมนาเสริมสร้างความรู้ การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยในที่ทำงาน

MEA - กสร. จัดสัมมนาเสริมสร้างความรู้ การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยในที่ทำงาน

MEA ร่วมกับ กสร. จัดสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม มุ่งเน้นการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในที่ทำงาน

  MEA - กสร. จัดสัมมนาเสริมสร้างความรู้ การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยในที่ทำงาน

 วันนี้ (7 กันยายน 2565) นายธงชัย สิริจรรยาพงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ร่วมกับ นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดการสัมมนา “โครงการให้ความรู้ความปลอดภัยตามชุมชน (ภาคอุตสาหกรรม) ประจำปี 2565" สำหรับกลุ่มเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและผู้ประกอบการ ที่อยู่ในการดูแลของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.)  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พร้อมเพิ่มความรู้ด้านกฎหมายต่าง ๆ และมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ทำงาน ณ ห้องอโนมา 2-3  โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพ 

MEA - กสร. จัดสัมมนาเสริมสร้างความรู้ การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยในที่ทำงาน

 

 ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA เปิดเผยว่า MEA เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าที่มุ่งขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร โดยให้ความสำคัญกับการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง และปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและผู้ประกอบการที่อยู่ในการดูแลของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และมีอัตราการใช้ไฟฟ้าในปริมาณมาก จึงร่วมกับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดงานสัมมนา “โครงการให้ความรู้ความปลอดภัยตามชุมชน (ภาคอุตสาหกรรม) ประจำปี 2565” ให้กับกลุ่มเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ

MEA - กสร. จัดสัมมนาเสริมสร้างความรู้ การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยในที่ทำงาน

MEA - กสร. จัดสัมมนาเสริมสร้างความรู้ การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยในที่ทำงาน

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าในที่ทำงาน รวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า การปฐมพยาบาล และข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อไป

MEA - กสร. จัดสัมมนาเสริมสร้างความรู้ การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยในที่ทำงาน

MEA - กสร. จัดสัมมนาเสริมสร้างความรู้ การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยในที่ทำงาน

related