svasdssvasds

หลักสูตร วพน.16 มอบโซลาร์ลอยน้ำ โซลาร์ส่องสว่าง ให้ชุมชนท่ามะนาว ลพบุรี

หลักสูตร วพน.16 มอบโซลาร์ลอยน้ำ โซลาร์ส่องสว่าง ให้ชุมชนท่ามะนาว ลพบุรี

หลักสูตรวพน.16 เดินหน้าจัดกิจกรรมรักษโลกต่อเนื่อง ล่าสุดเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ตำบลวิถีพอเพียง ชุมชนท่ามะนาว ลพบุรี พร้อมมอบโซล่าร์เซลล์ลอยน้ำ และชุดโซล่าร์เซลล์ส่องสว่าง มูลค่ารวม 100,000 บาท เพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชน

หลักสูตร วพน.16 มอบโซลาร์ลอยน้ำ โซลาร์ส่องสว่าง ให้ชุมชนท่ามะนาว ลพบุรี ผู้ร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงานรุ่น 16 (วพน.16) สถาบันวิทยาการพลังงาน(Thailand Energy Academy) ได้เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ตำบลวิถีพอเพียง ภาคกลาง ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

นายสันต์ ดรชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว เป็นผู้กล่าวต้อนรับ พร้อมนำคณะผู้อบรม วพน.16 เยี่ยมชมจุดเรียนรู้ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ตำบลวิถีพอเพียง ภาคกลาง

จุดเรียนรู้ที่ 1 เป็นพื้นที่ดำเนินงาน Smart Farming (โรงเรือนต้นแบบ หมู่ที่ 1) และจุดเรียนรู้ที่ 2 ระบบผลิตและส่งจ่ายก๊ซชีวภาพจากฟาร์มสุกร (มานพ 1) นอกจากนี้พาเยี่ยมชม การปั้นเตาซุปเปอร์อั้งโล่ เตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูง KL 4.1 และผลิตภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่น รวมถึงชมการสาธิตโดรนเพื่อการเกษตร 

หลักสูตร วพน.16 มอบโซลาร์ลอยน้ำ โซลาร์ส่องสว่าง ให้ชุมชนท่ามะนาว ลพบุรี หลังจากนั้นผู้ร่วมอบรมหลักสูตร วพน.16 ได้ส่งมอบโซล่าร์เซลล์ลอยน้ำ และชุดโซล่าร์เซลล์ส่องสว่าง ให้แก่ชุมชนตำบลท่ามะนาว ประกอบด้วย

1.ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ (Solar Floating) ขนาดกำลังการผลิต 2,040 วัตต์ มูลค่า 60,000 บาท เพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าสำหรับใช้ในการสูบน้ำให้กับสมาชิกเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัย ตำบลท่ามะนาว จำนวน 20 ราย ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนมีน้ำที่เพียงพอต่อการทำการเกษตร และช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและค่าน้ำมันสำหรับการสูบน้ำ

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

หลักสูตร วพน.16 มอบโซลาร์ลอยน้ำ โซลาร์ส่องสว่าง ให้ชุมชนท่ามะนาว ลพบุรี 2.ระบบไฟฟ้าสาธารณะด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar LED Street Lighting) ขนาดกำลังการผลิต 400 วัตต์ จำนวน 8 ชุด มูลค่า 40,000 บาท (ชุดละ 5,000 บาท) เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้งานในชุมชนหมู่ที่ 4 ต.ท่ามะนาว จำนวน 120 ครัวเรือน และประชาชนที่สนใจศึกษาดูงาน ได้ใช้ไฟสาธารณะประโยชน์ บริเวณถนนหน้าโรงเรียนบ้านท่ามะนาว ซึ่งเป็นถนนที่จะใช้ผ่านไปยังศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลท่ามะนาว และเป็นถนนสายหลักที่ชุมชนใช้ในการสัญจร

3.มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านท่ามะนาว จำนวน 20,000 บาท

พล.ต.อ. เพิ่มพูน กล่าวว่า โครงการนี้เริ่มมาจากคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน วพน. รุ่น 16 ได้ทราบว่าทางชุมชนท่ามะนาวว่ามีความต้องการการสนับสนุนระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และจากการลงพื้นที่ได้เห็นถึงความต้องการของชุมชน ทางคณะกรรมการรุ่นจึงมีมติร่วมกันพิจารณาสนับสนุน ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำและ ระบบไฟฟ้าสาธารณะด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว

“ผมและคณะผู้เข้าอบรม วพน. รุ่น 16 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชาวชุมชนท่ามะนาวจะได้รับประโยชน์ จากโครงการนี้ และขอให้ท่านช่วยกันรักษาอุปกรณ์นี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนให้ยั่งยืนถาวรต่อไป”