svasdssvasds

'โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุก' แหล่งพลังงานงานหมุนเวียนแห่งใหม่ของไทย

'โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุก' แหล่งพลังงานงานหมุนเวียนแห่งใหม่ของไทย

ปัจจุบันพลังงานหมุนเวียนถูกพูดถึงเป็นอย่างมากและหลายๆ ประเทศให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานใหม่ เป้าหมายเพื่อการผลิตพลังงานและลดก๊าซเรือนกระจก ในส่วนของประเทศไทยเองล่าสุด ได้มีการเปิดโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุก โรงไฟฟ้าพลังงานงานหมุนเวียนแห่งใหม่ของไทย

โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุก จ.อุตรดิตถ์ เป็นแหล่งพลังงานงานหมุนเวียนแห่งใหม่ของไทย และเป็นโรงไฟฟ้าที่ลดก๊าซเรือนกระจก 1 ใน 10 แห่งของ กฟผ. มีกำลังผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 91.26 ล้านหน่วยต่อปี

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด จะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ ซึ่งการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุกแห่งนี้ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมชลประทาน กับ กฟผ. ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2546 เป็นโรงไฟฟ้าที่ลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

\'โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุก\' แหล่งพลังงานงานหมุนเวียนแห่งใหม่ของไทย โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุก ผลิตพลังงาน ดีกับสิ่งแวดล้อม และเป็นมิตรกับชุมชน

โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุก ผลิตกระแสไฟฟ้าเฉพาะช่วงที่มีการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนผาจุกตามแผนการส่งน้ำปกติของกรมชลประทานเท่านั้น ปริมาณน้ำทั้งหมดที่ผ่านโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุกจะถูกระบายลงสู่คลองชลประทานและแม่น้ำดังเดิมจึงไม่มีผลกระทบต่อปริมาณน้ำที่จะส่งให้พื้นที่การเกษตรและพื้นที่ชุมชน

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังน้ำมีส่วนที่สัมผัสน้ำ คือเครื่องกังหันน้ำและไม่มีการใช้สารเคมีจึงไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำที่ระบายผ่านโรงไฟฟ้าพลังน้ำ และยังเพิ่มความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้า อีกทั้งชุมชนจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่างๆ จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในอัตรา 2 สตางค์ต่อหน่วยไฟฟ้าที่จำหน่าย เพื่อนำมาใช้พัฒนาหรือสร้างประโยชน์ให้ชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าต่อไป

เนื้อหาที่น่าสนใจ : 

\'โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุก\' แหล่งพลังงานงานหมุนเวียนแห่งใหม่ของไทย \'โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุก\' แหล่งพลังงานงานหมุนเวียนแห่งใหม่ของไทย

โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุก ผลิตไฟฟ้าได้เท่าไร

จากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ งบประมาณ 890,574,028.89 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างช่วงเดือนเมษายน 2561 และแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2565 โรงไฟฟ้าประกอบด้วยอาคารโรงไฟฟ้า เครื่องผลิตไฟฟ้า 2 เครื่อง กำลังผลิต 14 เมกะวัตต์ ระบบส่งไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ เชื่อมโยงเข้าระบบไฟฟ้าของ กฟผ.รวมกำลังผลิตเฉลี่ย 91.26 ล้านหน่วยต่อปี

หลังก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุกและทดสอบระบบสมบูรณ์ สามารถทำการซื้อขายไฟเชิงพาณิชย์ได้ จึงได้ส่งมอบโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุกให้กับสายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้ารับไว้เดินเรื่องและบำรุงรักษาต่อไป

\'โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุก\' แหล่งพลังงานงานหมุนเวียนแห่งใหม่ของไทย

\'โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุก\' แหล่งพลังงานงานหมุนเวียนแห่งใหม่ของไทย โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุก ปิดกั้นแม่น้ำน่าน บริเวณอําเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์ เป็นแหล่งพลังงานงานใหม่ กำลังผลิตไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเฉลี่ย 91.26 ล้านหน่วยต่อปี และเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้กว่า 481,400 ไร่ ครอบคลุม 3 จังหวัด อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย

โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำน่าน สร้างปิดกั้นแม่น้ำน่าน บริเวณอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ โดยมีเขื่อนสิริกิติ์เป็นแหล่งน้ำต้นทุน เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการระบายน้ำ ผลิตไฟฟ้า ก่อนลงสู่ท้ายน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ตามเดิม และยังเพื่อแก้ไขปัญหาการภาวะขาดแคลนน้ำในพื้นที่การเกษตร เพิ่มพื้นที่ชลประทานได้กว่า 481,400 ไร่ ครอบคุลมพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลก และสุโขทัย ทำให้ประชาชนมีน้ำกินน้ำใช้ รวมไปถึงน้ำทำการเกษตรอย่างยั่งยืน ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่