svasdssvasds

ชวนรู้จัก ! Smart Grid แม่ฮ่องสอน พลังงานสีเขียว เสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า กับแนวทางพัฒนาพลังงาน 4 ด้าน

ชวนรู้จัก !  Smart Grid แม่ฮ่องสอน พลังงานสีเขียว เสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า กับแนวทางพัฒนาพลังงาน 4 ด้าน

วันนี้จะชวนรู้จัก ! Smart Grid แม่ฮ่องสอน พลังงานสีเขียว เสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า กับแนวทางพัฒนาพลังงาน 4 ด้าน

แม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่เกิดปัญหาไฟตกไฟดับบ่อยครั้ง เนื่องจากรายล้มไปด้วยภูเขาสูงรวมถึงป่าต้นน้ำ จึงไม่สามารถก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่านได้ มีเพียงระบบส่งไฟฟ้าขนาด 115 กิโลโวลต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ที่เชื่อมโยงมาจากจังหวัดเชียงใหม่ด้วยระยะทางกว่า 170 กิโลเมตรเท่านั้น ในขณะที่ปัจจุบันจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการขยายตัวทั้งภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเดินหน้าเข้าสู่เมืองท่องเที่ยวสีเขียวที่จะทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมบูรณาการ โดยการนำเทคโนโลยีสมาร์ทกริดเข้ามาบริหารจัดการที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ชวนรู้จัก !  Smart Grid แม่ฮ่องสอน พลังงานสีเขียว เสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า กับแนวทางพัฒนาพลังงาน 4 ด้าน

วันนี้จะพาไปทำความรู้จักโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการตามแผนพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของประเทศไทยในระยะสั้น พ.ศ. 2560 – 2564 เพื่อส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและพัฒนาระบบไฟฟ้าของจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้มีความมั่นคงมากขึ้น เป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอน กระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าดั้งเดิมให้เป็นระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)  โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามาบริหารจัดการเชื่อมโยงระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และโรงไฟฟ้าที่กระจายตัวอยู่ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ เช่น ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ขีดความสามารถในการส่งจ่ายไฟฟ้าของ กฟภ. ตลอดจนถึงพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของชาวแม่ฮ่องสอน จากนั้นระบบจะประมวลผลและสั่งการให้แหล่งผลิตไฟฟ้าทั้งหมดของจังหวัดแม่ฮ่องสอนทำงานร่วมกันอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ ซึ่งในช่วงเวลาปกติจะเชื่อมต่อกับระบบส่งไฟฟ้าหลักของ กฟภ. ที่จ่ายเข้าสู่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และสามารถแยกตัวเป็นอิสระเมื่อระบบไฟฟ้าหลักขัดข้อง (Islanding Operation)

ชวนรู้จัก !  Smart Grid แม่ฮ่องสอน พลังงานสีเขียว เสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า กับแนวทางพัฒนาพลังงาน 4 ด้าน

สำหรับโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นการผสานการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านแนวทางพัฒนาพลังงาน 4 ด้าน หรือ '4 SMART' ดังนี้ 

1. Smart Energy

สร้างแหล่งผลิตไฟฟ้าสำรองเพื่อรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้า โดยติดตั้งโซลาร์ฟาร์มขนาด 3 เมกะวัตต์  และแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน (BESS)

ชวนรู้จัก !  Smart Grid แม่ฮ่องสอน พลังงานสีเขียว เสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า กับแนวทางพัฒนาพลังงาน 4 ด้าน

2. Smart System

พัฒนาระบบควบคุมและจัดการพลังงานไฟฟ้า ให้ผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ชวนรู้จัก !  Smart Grid แม่ฮ่องสอน พลังงานสีเขียว เสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า กับแนวทางพัฒนาพลังงาน 4 ด้าน

3.Smart City

ส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียวโดยจัดเตรียม EV BUS พร้อมติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า นอกจากนี้ มีการติดตั้งป้าย Smart Billboard ตามจุดสำคัญ เพื่อแสดงข้อมูลการใช้พลังงานของ จ.แม่ฮ่องสอน รวมถึงการแจ้งเตือนประกาศภัยพิบัติ และข่าวสารจาก กฟผ. ติดตั้งไฟถนน LED ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ และ Solar Rooftop ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ

ชวนรู้จัก !  Smart Grid แม่ฮ่องสอน พลังงานสีเขียว เสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า กับแนวทางพัฒนาพลังงาน 4 ด้าน

4.Smart Learning

ชวนรู้จัก !  Smart Grid แม่ฮ่องสอน พลังงานสีเขียว เสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า กับแนวทางพัฒนาพลังงาน 4 ด้าน

สร้างศูนย์การเรียนรู้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้พลังงานสะอาด พร้อมผสานวิถีชีวิตพื้นบ้านของชาวแม่ฮ่องสอนอย่างลงตัว

จะเห็นได้ว่าโครงการพัฒนาสมาร์ทกริดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่เพียงจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่ยังเป็นต้นแบบสำคัญของการพัฒนาระบบไฟฟ้าสำหรับพื้นที่สูงห่างไกลให้มีความมั่นคงทางพลังงาน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่างมีเสถียรภาพ และยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศได้อีกด้วย

โดยปลายเดือนสิงหาคม 66 นี้!! จะมีการเปิดศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ผาบ่อง อย่างเป็นทางการ เพื่อให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสมาร์ทกริด (Smart Grid) การจัดการพลังงาน การผลิต การใช้พลังงานอย่างชาญฉลาด ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี ธรรมชาติและวิถีชีวิตอย่างลงตัว ผ่านสื่อจัดแสดงที่ทันสมัย ซึ่งประชาชน นักท่องเที่ยว จะได้เปิดโลกกว้างเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ และโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะสมาร์ทกริด ไปพร้อมกับชมวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชนผาบ่อง ท่านที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ผาบ่อง

 

 

related