svasdssvasds

55 ปี กฟผ. บน 5 เส้นทาง ลุยพลังงานสะอาดเต็มสูบ สู่ Carbon Neutrality

55 ปี กฟผ. บน 5 เส้นทาง ลุยพลังงานสะอาดเต็มสูบ สู่ Carbon Neutrality

จากวันนั้น จนถึงวันนี้เป็นเวลากว่า 55 ปี กฟผ. บน 5 เส้นทาง พร้อมเดินหน้าลุยพลังงานสะอาดเต็มสูบ สู่ Carbon Neutrality

จากจุดเริ่มต้นของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะหน่วยงานดูแลความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของไทย มาจนถึงวันนี้เป็นเวลากว่า 55 ปี หรือกว่าครึ่งศตวรรษ ที่ กฟผ. ยังคงมุ่งมั่นตั้งใจความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ รวมถึงการแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานไทย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าอย่างมีเสถียรภาพ

55 ปี กฟผ. ได้ผ่าน และเรียนรู้อะไรมามากมาย มาถึงยุคปัจจุบันที่โลกกำลังเปลี่ยนไป และมุ่งสู่ Carbon Neutrality อย่างยั่งยืน จึงทำให้ กฟผ. ต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานจากพลังงานฟอสซิลสู่พลังงานหมุนเวียน เป็นการนำพลังงานที่กำเนิดจากธรรมชาติรอบตัวเราและใช้ได้ไม่หมดสิ้น อย่าง พลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม มาใช้ประโยชน์ให้กับมนุษย์นับเป็นความท้าทายของนานาประเทศทั่วโลกที่ต้องเร่งเพิ่มอัตราการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ได้มากที่สุด เพื่อความมั่นคงทางด้านพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน

วันนี้โลกได้ก้าวสู่ยุคพลังงานสะอาด คือคำตอบของ “พลังงานแห่งอนาคต” ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด กฟผ. ได้พัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน “โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ” (Hydro-Floating Solar Hybrid) ในพื้นที่ 9 เขื่อนของ กฟผ. รวมกำลังการผลิต 2,725 เมกะวัตต์ โดยผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์ พลังน้ำ และแบตเตอรี่ ทำให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีเสถียรภาพ

55 ปี กฟผ. บน 5 เส้นทาง ลุยพลังงานสะอาดเต็มสูบ สู่ Carbon Neutrality

รวมทั้งพัฒนาโครงข่ายระบบไฟฟ้าให้ทันสมัย (Grid Modernization) รองรับการเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียน และแสวงหาเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดรูปแบบใหม่ๆ เช่น การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงไฮโดรเจน โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็กเพื่อ เป็นแหล่งพลังงานสะอาดให้กับประเทศในอนาคต

ในขณเดียวกัน กฟผ. ยังร่วมส่งเสริมระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem) ของประเทศเพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) โดยเร่งขยายการให้บริการสถานีชาร์จ EleX by EGAT และสถานีพันธมิตรในเครือข่าย EleXA แล้วกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงการให้บริการออกแบบและติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร (one-stop service) สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้อีวี และสนับสนุนให้การมาถึงของยุคยานยนต์ไฟฟ้าเกิดได้รวดเร็วขึ้น

55 ปี กฟผ. บน 5 เส้นทาง ลุยพลังงานสะอาดเต็มสูบ สู่ Carbon Neutrality

นอกจากเรื่องพลังงานสะอาดแล้ว กฟผ. ยังมุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องควบคู่ไปกับการ “ใช้อย่างรู้ คุณค่า” การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า (Demand SideManagement: DSM) จึงเกิดขึ้นเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า ประหยัด และมีประสิทธิภาพ ผ่านฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ซึ่งได้พัฒนายกระดับเพิ่มเกณฑ์ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ละเอียดและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง

รวมถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของประเทศภายใต้โครงการปลูกป่าที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2537 โดยมุ่งเน้นการปลูกป่าต้นน้ำและป่าชายเลนอย่างมีคุณภาพ พร้อมต่อยอดสู่โครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม เป้าหมาย 1 ล้านไร่ ภายในระยะเวลา 10 ปี (ปี 2565-2574) สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ในการดูแลบำรุงรักษาป่าที่ปลูกให้เติบโตอย่างยั่งยืน คาดว่าตลอดระยะเวลาของโครงการฯ จะสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 23.6ล้านตัน

วันนี้ กฟผ. บน 5 เส้นทางภารกิจสร้างมั่นคงระบบไฟฟ้าไทย ได้เดินหน้าสู่พลังงานสะอาดเต็มสูบ รวมถึงการทำธุรกิจควบคู่ไปกับเรื่องความยั่งยืน เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality ในอนาคตอันใกล้นี้

 

 

related