svasdssvasds

MG ประกาศ รับประกันแบตเตอรี่ EV ตลอดอายุการใช้งาน เช็กเลย มีรุ่นไหนบ้าง

MG ประกาศ รับประกันแบตเตอรี่ EV ตลอดอายุการใช้งาน เช็กเลย มีรุ่นไหนบ้าง

MG เพิ่มการรับประกันแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า 4 รุ่น ได้แก่ MG4 EV, MG Maxus 7 และ MG Maxus 9 รวมถึง MG Cyberster ด้วย ซึ่งถือว่าเป็นการปรับตัวเพื่อต่อสู้กับคู่แข่งแบรนด์จีนในตลาด

SHORT CUT

  • MG เพิ่มการรับประกันตลอดชีพสำหรับ 4 รุ่น ดังนี้ MG4 ELECTRIC, MG MAXUS 9, MG MAXUS 7  และ MG CYBERSTER 
  • MG ถือเป็นแบรนด์แรกและแบรนด์เดียวในประเทศไทยที่มีการรับประกันตลอดอายุการใช้งาน (Lifetime Warranty)
  • การรับประกันตลอดชีพของ MG ครอบคลุมทั้งแบตเตอรี่แรงเคลื่อนสูงทั้งชุด (HV BATTERY ASSY), ชุดมอเตอร์ขับเคลื่อน (EDU), ชุดควบคุมมอเตอร์ขับเคลื่อน (PEB) 

MG เพิ่มการรับประกันแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า 4 รุ่น ได้แก่ MG4 EV, MG Maxus 7 และ MG Maxus 9 รวมถึง MG Cyberster ด้วย ซึ่งถือว่าเป็นการปรับตัวเพื่อต่อสู้กับคู่แข่งแบรนด์จีนในตลาด

MG ประเทศไทย หรือ บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ - ซีพี จำกัด และ บริษัท เอ็มจี เซลส์ ประเทศไทยจำกัด ได้ปรับแผนกลยุทธ์ต่อสู้คู่แข่งในตลาดรถยนต์ไฟฟ้า เพิ่มการรับประกันแบตเตอรี่แรงเคลื่อนสูง ชุดมอเตอร์ขับเคลื่อนและชุดควบคุมมอเตอร์ขับเคลื่อน ตลอดอายุการใช้งาน ไม่จำกัดระยะทางการขับขี่ โดยมีทั้งหมด 4 รุ่น ดังนี้

  • MG4 ELECTRIC 

MG ประกาศ รับประกันแบตเตอรี่ EV ตลอดอายุการใช้งาน เช็กเลย มีรุ่นไหนบ้าง

  • MG MAXUS 9 

MG ประกาศ รับประกันแบตเตอรี่ EV ตลอดอายุการใช้งาน เช็กเลย มีรุ่นไหนบ้าง

  • MG MAXUS 7 

MG ประกาศ รับประกันแบตเตอรี่ EV ตลอดอายุการใช้งาน เช็กเลย มีรุ่นไหนบ้าง

  • MG CYBERSTER 

MG ประกาศ รับประกันแบตเตอรี่ EV ตลอดอายุการใช้งาน เช็กเลย มีรุ่นไหนบ้าง

การรับประกันตลอดชีพของ MG จะครอบคลุมแบตเตอรี่แรงเคลื่อนสูงทั้งชุด (HV BATTERY ASSY) ชุดมอเตอร์ขับเคลื่อน (EDU) ชุดควบคุมมอเตอร์ขับเคลื่อน (PEB) 

เงื่อนไขของ MG ในรับประกันการใช้งานโดยไม่จำกัด มีเงื่อนไขแค่เพียงเจ้าของคนแรกเท่านั้น แม้รถจะเปลี่ยนมือไปแล้วก็ตาม นอกจากนี้ยังไม่จำกัดระยะทางในการขับขี่ ซึ่งการรับประกันนี้ครอบคลุมทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบัน ตอกย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจจริงของ MG ในการดูแลลูกค้าในระยะยาว

MG ประกาศ รับประกันแบตเตอรี่ EV ตลอดอายุการใช้งาน เช็กเลย มีรุ่นไหนบ้าง

MG ถือเป็นแบรนด์แรกและแบรนด์เดียวในประเทศไทยที่มีการรับประกันตลอดอายุการใช้งาน (Lifetime Warranty) ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการปรับตัวของแบรนด์รถ EV จีนที่ต้องการให้ลูกค้าอุ่นใจในการซื้อมาใช้งานมากยิ่งขึ้น 

โดยการเพิ่มการรับประกันตลอดอายุการใช้งานนี้ยังรองรับถือการเปลี่ยนมือในอนาคต นอกจากนี้การรับประกันไม่ใช่แค่ครอบคลุมเพียงลูกค้าใหม่เท่านั้น แต่ MG ยังให้การรับประกันไปยังกลุ่มลูกค้าปัจจุบันที่เป็นเจ้าของรถทั้ง 4 รุ่นอีกด้วย

MG ประกาศ รับประกันแบตเตอรี่ EV ตลอดอายุการใช้งาน เช็กเลย มีรุ่นไหนบ้าง

เชื่อว่าการที่ MG กล้ารับประกันให้ลูกค้าตลอดชีพ เพราะ 4 รุ่นดังกล่าวมีการใช้นวัตกรรมแบตเตอรี่โดย SAIC MOTOR CORPORATION ภายใต้เทคโนโลยี RUBIK’s CUBE BATTERY ในรูปแบบของ Cell-To-Pack ที่จัดเรียงเซลล์แบบแนวนอน เพื่อลดพื้นที่ และระบายความร้อนได้เป็นอย่างดี

ซึ่งนวัตกรรมนี้เพิ่งได้รับรางวัลความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ค.ศ. 2023 (National Science and Technology Progress Award for 2023) ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

สำหรับลูกค้า MG สามารถตรวจสอบข้อมูล, รายละเอียด, เงื่อนไขการรับประกันตลอดอายุการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการ MG ทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

related