svasdssvasds

“โรงเรียนรักษ์โลก แยกขยะ” นำร่อง 4 โรงเรียนกทม. ช่วยลดขยะนำไปรีไซเคิล 2.3 ตัน

“โรงเรียนรักษ์โลก แยกขยะ” นำร่อง 4 โรงเรียนกทม. ช่วยลดขยะนำไปรีไซเคิล 2.3 ตัน

โครงการ “โรงเรียนรักษ์โลก แยกขยะลุ้นโชคกับมอนเดลีซ” ปีแรก ประสบความสำเร็จช่วยลดขยะนำไปรีไซเคิลได้กว่า 2,372 กิโลกรัม ซึ่งเทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 8.9 ตัน เตรียมขยายเฟสสอง ปลูกฝังจิตสำนึกเยาวชนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

สถานการณ์ขยะในประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเด็นทางสังคมที่หลายฝ่ายให้ความสำคัญในการร่วมกันปลูกจิตสำนึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะอย่างถูกวิธี ทั้งนี้ จากรายงานของกรมควบคุมมลพิษระบุว่า

ในปี พ.ศ. 2565 ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยที่ไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องถึง 7.1 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 27.6 จากปริมาณทั้งหมดของปี ซึ่งอาจเกิดผลกระทบที่รุนแรงในอนาคต หากไม่มีกระบวนการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายขนมและของว่างแบรนด์ชั้นนำระดับโลก จึงร่วมมือกับ กรุงเทพมหานคร และ แทรชลัคกี้ ริเริ่มโครงการ “โรงเรียนรักษ์โลก แยกขยะลุ้นโชคกับมอนเดลีซ” (Trash Right Program) ส่งเสริมความตระหนักรู้และสร้างแรงจูงใจในการจัดการขยะรีไซเคิลอย่างถูกวิธีให้แก่นักเรียนใน 4 โรงเรียนนำร่องในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง โรงเรียนวัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ) โรงเรียนวัดนิมมานรดี และโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ ขับเคลื่อนการสร้างสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน

“โรงเรียนรักษ์โลก แยกขยะ” นำร่อง 4 โรงเรียนกทม. ช่วยลดขยะนำไปรีไซเคิล 2.3 ตัน

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ

โดยโครงการ “โรงเรียนรักษ์โลก แยกขยะลุ้นโชคกับมอนเดลีซ” ในเฟสแรกที่เป็นโครงการนำร่อง ช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นอย่างดี

  • มีห้องเรียนเข้าร่วม 185 ห้อง โดยมีจำนวนนักเรียนกว่า 5,600 คน
  • มีขยะที่ได้รับการรีไซเคิล 2,372 กิโลกรัม หรือ 2.3 ตัน แบ่งเป็น กระดาษ (59%) พลาสติก (33%) แก้ว (7%) โลหะต่างๆ (1%)
  • ขยะที่ได้รับการรีไซเคิลทั้งหมดเทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 8.9 ตัน

“โรงเรียนรักษ์โลก แยกขยะ” นำร่อง 4 โรงเรียนกทม. ช่วยลดขยะนำไปรีไซเคิล 2.3 ตัน คุณณัฐณี เกษมรัฐกุล หัวหน้าฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “นับเป็นโอกาสอันดีที่พันธมิตรจากหลายภาคส่วนร่วมมือกันเพื่อปูทางสู่การสร้างโลกและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนภายใต้โครงการดังกล่าว นอกเหนือจากพันธกิจในการมุ่งส่งเสริมการบริโภคของว่างอย่างเหมาะสม บริษัทได้ดำเนินนโยบายในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในระยะยาวให้กับสิ่งแวดล้อมทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะสร้างสิ่งแวดล้อมที่สะอาด และจัดการตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยเริ่มจากการลดปริมาณขยะในกระบวนการผลิตและการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในภาคส่วนชุมชน ซึ่งต้องขอขอบคุณกรุงเทพมหานคร และทั้ง 4 โรงเรียนภายใต้สังกัดกรุงเทพมหานคร รวมถึงแทรชลัคกี้ ที่ร่วมโครงการในระยะนำร่องนี้ และสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน นับได้ว่าเป็นการเริ่มต้นที่ประสบผลสำเร็จอย่างมาก และหวังว่าความร่วมมือนี้จะมีการขยายผลการดำเนินงานของโครงการต่อไป”

“โรงเรียนรักษ์โลก แยกขยะ” นำร่อง 4 โรงเรียนกทม. ช่วยลดขยะนำไปรีไซเคิล 2.3 ตัน

โครงการ “โรงเรียนรักษ์โลก แยกขยะลุ้นโชคกับมอนเดลีซ” มีวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามหลัก เศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของกรุงเทพมหานคร โดยโครงการมีแนวทางหลักในการดำเนินงาน 3 ส่วน ได้แก่

  1. จัดอบรมเพื่อปลูกจิตสำนึกนักเรียน รวมถึงผู้ปกครอง คณะอาจารย์ และให้ความรู้วิธีการแยกขยะอย่างถูกวิธี
  2. จัดแคมเปญแยกขยะลุ้นรางวัล เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับเยาวชนและผู้ปกครอง
  3. นำขยะที่เก็บได้เข้าสู่การรีไซเคิล (Recycle) และอัพไซเคิล (Upcycle)

“โรงเรียนรักษ์โลก แยกขยะ” นำร่อง 4 โรงเรียนกทม. ช่วยลดขยะนำไปรีไซเคิล 2.3 ตัน คุณศุภร คุ้มวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กล่าวว่า “ทางกรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณบริษัทมอนเดลีซและแทรชลัคกี้ สำหรับความร่วมมือในการผลักดันโครงการ ‘โรงเรียนรักษ์โลก แยกขยะลุ้นโชคกับมอนเดลีซ’ ที่มุ่งเน้นให้เด็กรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมลงมือแก้ไขปัญหา และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาระดับโลกที่หลายภาคส่วนให้ความสำคัญ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และหนึ่งในแนวทางแก้ไขปัญหาขยะอย่างยั่งยืนคือการจัดการปริมาณขยะภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยการแยกขยะอย่างถูกวิธีตั้งแต่ต้นทาง เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปต่อยอดในกระบวนการต่าง ๆ และสร้างมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ ทางกรุงเทพมหานครหวังว่านักเรียนที่เข้าร่วมโครงการที่ดีและมีประโยชน์ในครั้งนี้จะมีโอกาสนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ และเผยแพร่ให้แก่เพื่อนฝูงและครอบครัว และยังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางโรงเรียนจะนำความรู้ดังกล่าวไปขยายผลในภาคหน้า”

“โรงเรียนรักษ์โลก แยกขยะ” นำร่อง 4 โรงเรียนกทม. ช่วยลดขยะนำไปรีไซเคิล 2.3 ตัน คุณณัฐภัค อติชาตการ ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แทรชลัคกี้ จํากัด กล่าวว่า “โครงการนี้ได้นำวิธีลุ้นรับและแลกรับรางวัลมาใช้เป็นกุศโลบายเพื่อทำให้การรีไซเคิลเป็นเรื่องสนุก โดยในขั้นเริ่มต้นนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนและคุณครู

“โรงเรียนรักษ์โลก แยกขยะ” นำร่อง 4 โรงเรียนกทม. ช่วยลดขยะนำไปรีไซเคิล 2.3 ตัน แบ่งเนื้อหาเป็นสามส่วน ได้แก่ ปัญหามลพิษจากขยะ แนวคิด 3R (Reduce Reuse Recycle) ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และแนวทางความร่วมมือกับมอนเดลีซ ซึ่งหลักๆ มีการแบ่งขยะเป็น 2 ส่วน

  • ส่วนแรกของโรงเรียน ห้องเรียนแยกขยะ เพื่อนำไปสะสมแต้มแลกรางวัล
  • ส่วนที่สองคือจากบ้าน ให้แต่ละครอบครัวแยกขยะเพื่อนำไปลุ้นรับรางวัล

ขยะที่รวบรวมเสร็จแล้วจะนำมาสู่กระบวนการการรีไซเคิลและอัพไซเคิล ซึ่งกระบวนการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบาย BCG หรือ ‘โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน’”

related