svasdssvasds

ระดมสมองรับมือโลกเดือด “TCAC 2023” เสริมภูมิการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ระดมสมองรับมือโลกเดือด “TCAC 2023” เสริมภูมิการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมรัฐ เอกชน แถลงข่าวจัดงาน TCAC 2023 ระดมสมองรับมือโลกเดือด “เสริมภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” งานใหญ่เพื่อโลกและการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันนี้ (4 ตุลาคม 2566) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ร่วมรัฐ-เอกชน ผนึกกำลังเตรียมระดมสมอง “สานพลัง เสริมภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในเวทีประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 2 : Thailand Climate Action Conference หรือ TCAC 2023 ระหว่างวันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

ระดมสมองรับมือโลกเดือด “TCAC 2023” เสริมภูมิการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นายเถลิงศักดิ์  เพ็ชรสุวรรณ  รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ประเทศไทยร่วมเป็นรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและให้สัตยาบันรับรองพิธีสารเกียวโตและความตกลงปารีส และได้ประกาศความมุ่งมั่น ที่จะมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปี ค.ศ. 2065 ซึ่งการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วม ทั้งความร่วมมือ และสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่ได้วางไว้จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง 

ระดมสมองรับมือโลกเดือด “TCAC 2023” เสริมภูมิการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ทส. โดยหน่วยงานในสังกัด อาทิ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (สส.) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) รวมทั้ง เครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย หรือ Thailand Carbon Neutral Network (TCNN) ซึ่งต่างเห็นถึงความสำคัญ จึงร่วมกันจัดประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference) หรือ TCAC 2023 ภายใต้แนวคิด “สานพลัง เสริมภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 เพื่อเป็นเวทีแสดงพลังการขับเคลื่อนการดำเนินงานการต่อสู้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายในประเทศ สำหรับทุกภาคส่วน ให้บรรลุเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่กำหนดขึ้น

ซึ่งผลจากการประชุมครั้งนี้จะนำไปรายงานในช่วงสมัยประชุมสมัชชารัฐภาคีกรอบอนุสัญญาฯ สมัยที่ 28 (COP28) ซึ่งมีกำหนดจัดในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2566 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะผลักดันประเด็นการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy transition) และการยกระดับเศรษฐกิจไปสู่การค้าการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ (Climate’s capital)

ระดมสมองรับมือโลกเดือด “TCAC 2023” เสริมภูมิการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นายปวิช เกศววงศ์ รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การจัดงานประชุมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย : Thailand Climate Action Conference หรือ TCAC 2023 มีการเชิญภาคเยาวชนซึ่งมีบทบาทในเรื่องของ Climate Change มาร่วมหาแนวทางในการแก้ไขด้วย เนื่องจากเด็กและเยาวชนได้รับผลกระทบโดยตรงจากเรื่องนี้ เราจะได้ฟังเสียงอีกเสียงสะท้อนว่าพวกเขาเหล่านี้ต้องการอะไร ต้องการให้ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือตัวพวกเขาจะต้องทำอะไร เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปัจจุบันการบูรณาการมันเป็นความจริงที่ว่าทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีบทบาทร่วมกัน ซึ่งการประชุม TCAC ครั้งนี้ได้ร่วมมือกับภาคเอกชนระดับบิ๊กๆ มาร่วมจัดงาน ในงานจะมีบูธของหน่วยงานใน ทส. มาร่วมจัดแสดงและให้ความรู้ต่างๆ อย่างเช่นในเรื่องธรณีวิทยาหรือเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ฯลฯ

“ในการจัดประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยในครั้งนี้ มีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วย ซึ่งถือว่าทุกคนเริ่มมีความตื่นตัวในเรื่องนี้ เราจะได้รู้ว่าแต่ละภาคส่วนมีการปรับตัวอย่างไร ซึ่งมันก็เป็นการ Commit ไปในตัวว่าเขาจะขับเคลื่อนไปอย่างไร และในงานก็จะมีผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มาแลกเปลี่ยนความรู้ ” นายปวิช กล่าว

ระดมสมองรับมือโลกเดือด “TCAC 2023” เสริมภูมิการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ด้านคุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กล่าวว่า ทาง TGO จะมีการหยิบยกประเด็นเรื่องมาตรฐานการประเมิน หรือการประเมินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ CBAM ซึ่งเป็นการประเมินว่าสินค้าแต่ละชนิดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่าไร แล้วสหภาพยุโรปเริ่มกดดันว่าถ้าปล่อยแบบนี้จะต้องเสียภาษี ดังนั้น TGO ก็จะเป็นองค์กรหลักที่จะดูแลในเรื่องการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสินค้าในการส่งออก เรื่องการประเมิน Carbon Footprint หรือการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในส่วนย่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กร กิจกรรมต่างๆ สินค้า หรือสิ่งที่ถูกกำหนดโดยภาคเอกชนต่างๆ ของโลก เราเกาะติดกับมาตรฐานพวกนี้ และเอาเรื่องนี้มาทำให้ประเทศไทยเราป้องกันและมีความเข้มแข็งที่จะประเมินเรื่องนี้

ข้อตกลงปารีสมีข้อกำหนดให้ประเทศต่างๆ สามารถที่จะถ่ายโอนผลสำเร็จของการลดก๊าซเรือนกระจกระหว่างประเทศได้ หรือที่เรียกว่า Credit  ไม่ว่าจะเป็นระหว่าง 2 ประเทศที่ตกลงกันหรือจะเป็นการตกลงร่วมกันว่าถ้าเรามีเครดิตแบบนี้ทุกประเทศยอมรับ เราเป็นองค์กรที่จะประชุมร่วมเพื่อจะเจรจาไม่ให้เราเสียเปรียบและสามารถที่จะสร้างค่ามาตรฐานกลางขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อเรา และเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ เราก็จะไปเจรจาทั้งฝั่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก และฝั่งสร้างเครดิต

ระดมสมองรับมือโลกเดือด “TCAC 2023” เสริมภูมิการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สำหรับการประชุม TCAC 2023 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 6-7 ตุลาคม 2566 ณ ห้อง SX Grand Plenary Hall ชั้น G และ Plenary Hall 1-3 ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมแสดงปาฐกถาพิเศษ และมีพล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ  เพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์และทิศทางการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย พร้อมทั้งปลัดกระทรวง คณะทูตานุทูต ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารภาครัฐ ผู้บริหารภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และบุคคลผู้สนใจเข้าร่วม ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 2,000 คน

กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน TCAC 2023 อาทิ

• “TCAC 2023: เส้นทางสู่ปี ค.ศ. 2030 และเป้าหมายระดับโลก (Trails to 2030 and Beyond)” โดยผู้แทนกระทรวงต่างๆ

• “ธุรกิจไทยร่วมขับเคลื่อนสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน “(Business Solutions for Carbon Neutrality) โดย ผู้แทนเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral Network: TCNN)

• การบรรยาย “เสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” (Long Term Climate Resilience) โดย นักวิชาการด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

• เสียงสะท้อน เพื่ออนาคตไทย (Climate Action We Want) โดย ผู้แทนเยาวชน และผู้แทนภาคประชาสังคม

• พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Climate Action Leading Organization)

• พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติสำหรับผู้นำในการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

• การแสดงนิทรรศการนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยทั้งด้านการลดก๊าซเรือนกระจกและด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ระดมสมองรับมือโลกเดือด “TCAC 2023” เสริมภูมิการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โดยในปีนี้ได้บูรณาการจัดร่วมกับงาน SX Sustainability Expo 2023 มหกรรมการแสดงสินค้าและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-8 ตุลาคม 2566 ซึ่งจัดโดยความร่วมมือของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ Co-Founder รวม 5 องค์กรหลัก

การประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 2 (Thailand Climate Action Conference: TCAC 2023)  จะเป็นเวทีแสดงพลังการขับเคลื่อนการดำเนินงานการต่อสู้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกัน

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ลิงก์ลงทะเบียนจากช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ,และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างยั่งยืน