svasdssvasds

เดินหน้าปั้นเยาวชน อนุรักษ์แหล่งน้ำ ผ่าน “โครงการรักษ์น้ำมิตซุยกุ” ปีที่ 3

เดินหน้าปั้นเยาวชน อนุรักษ์แหล่งน้ำ ผ่าน “โครงการรักษ์น้ำมิตซุยกุ” ปีที่ 3

พามาดู“โครงการรักษ์น้ำมิตซุยกุ” ปีที่ 3 มุ่งปั้นเยาวชน ส่งต่อองค์ความรู้การอนุรักษ์แหล่งน้ำ และทรัพยากรธรรมชาติสู่เยาวชนไทย ปิดท้ายความสำเร็จปี2566 ด้วยกิจกรรมค่ายรักษ์น้ำ จ.กระบี่

องค์กรธุรกิจเร่งเดินหน้าสู่ความยั่งยืน

Sustainability คือ เรื่องที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกกำลังเร่งเครื่องให้ความสำคัญในเรื่องนี้กันเป็นอย่างมาก ประเทศไทยก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากๆเช่นกัน โดยเฉพาะการอนุรักษ์แหล่งน้ำ ที่ต้องทำให้เป็นการเร่งด่วน เนื่องจากแหล่งน้ำบ้านเราได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมมากมาย โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ จึงทำให้หลายองค์กรธุรกิจหันมาใส่เรื่องอนุรักษ์แหล่งน้ำ และทรัพยากรธรรมชาติ มากขึ้น

วันนี้จะพามาดูโครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำ และทรัพยากรธรรมชาติ โครงการดีๆ ที่ช่วยให้โลกของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น นั่นก็คือ “โครงการรักษ์น้ำมิตซุยกุ” ปีที่3 ที่ ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ประเทศไทย เดินหน้ามาตลอด 3 ปี เพื่อเป็นการส่งต่อองค์ความรู้การอนุรักษ์แหล่งน้ำ และทรัพยากรธรรมชาติสู่เยาวชนไทย 

ปั้นเยาวชนให้อนุรักษ์น้ำ                     โดยโครงการรักษ์น้ำมิตซุยกุ ปีที่ 3 เป็นการเดินหน้าภารกิจสร้างพลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “รักษ์น้ำ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน” โครงการรักษ์นํ้ามิตซุยกุ ปีที่ 3 ซึ่งเป็นการผนึกกำลัง ร่วมกับ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา (EEC)

ล่าสุดมีการจัดกิจกรรมส่งท้ายโครงการ “ค่ายรักษ์น้ำ” ในพื้นที่ทะเล จ.กระบี่ โดยมีตัวแทนครู และนักเรียน จากโรงเรียนบ้านเกาะจำ อ.เหนือคลอง และโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ อ.อ่าวลึก  ทั้งหมด 30  คน ร่วมทำกิจกรรมห้องเรียนสิ่งแวดล้อม พร้อมเรียนรู้ธรรมชาติท้องทะเลและใต้น้ำ ณ อ่าวมาหยา เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้การอนุรักษ์น้ำและทรัพยากรสิ่งแวดล้อม หวังจุดประกายความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ให้กับเยาวชน 

เดินหน้าปั้นเยาวชน อนุรักษ์แหล่งน้ำ ผ่าน “โครงการรักษ์น้ำมิตซุยกุ” ปีที่ 3

“โครงการรักษ์นํ้ามิตซุยกุ” คือหนึ่งในโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ที่ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ประเทศไทย ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2564 เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งต่อองค์ความรู้ในการอนุรักษ์แหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ โดยจุดมุ่งหมายในปีนี้ เป็นการขยายโครงการรักษ์น้ำ ต้นแบบกระบวนการเรียนรู้จากระดับจังหวัดสู่ระดับประเทศ โดยในปีนี้ดำเนินการใน 4 จังหวัด 4 ภูมิภาค ซึ่งแบ่งออกเป็นพื้นที่ต้นน้ำ จังหวัดเชียงราย พื้นที่กลางน้ำ จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่ปลายน้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรา และพื้นที่ทะเล ในจังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดสุดท้าย

“จงรักษ์ ฐินะกุล” ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมและเผยแพร่ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กล่าวว่า น้ำเป็นทรัพยากรสำคัญที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ และในปีนี้องค์การสหประชาชาติได้ขับเคลื่อนพันธกิจตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) โดยทรัพยากรน้ำเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญ  

เดินหน้าปั้นเยาวชน อนุรักษ์แหล่งน้ำ ผ่าน “โครงการรักษ์น้ำมิตซุยกุ” ปีที่ 3

ด้าน มร.โอเมอร์ มาลิค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซันโทรี่ เบฟเวอร์เรจ แอนด์ ฟู้ด ประเทศไทย และอินโดไชน่า  กล่าวว่า หนึ่งในพันธกิจของ ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด คือความรับผิดชอบต่อธรรมชาติและสังคม บริษัทจึงมีความมุ่งมั่นในการร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ซึ่งโครงการรักษ์น้ำมิตซุยกุ เกิดจากความต้องการส่งเสริมและให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชน โดยเฉพาะเรื่องน้ำซึ่งมีความสำคัญ ต่อระบบนิเวศและการดำเนินชีวิต เพื่อตอกย้ำปรัชญาของซันโทรี่ ที่ว่า ‘Growing for Good’ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 

“ในปี2566 นี้ โครงการรักษ์น้ำมิตซุยกุ ได้ดำเนินโครงการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 โดยเป็นการทำงานร่วมกับศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา หรือ EEC และกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด ‘รักษ์น้ำ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน’ มีวัตถุประสงค์หลักคือ การจุดประกายให้คุณครู สามารถส่งต่อความตระหนักรู้และแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน รวมทั้งสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ ตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาของท้องถิ่น เกิดมุมมอง และทักษะที่รอบด้าน มองเห็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและปกป้องดูแลทรัพยากรน้ำในบ้านเกิดของตนเอง เพื่อนำไปสู่การสร้าง ‘พลเมืองสิ่งแวดล้อม’ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของซันโทรี่ ที่เติบโตไปพร้อมกับการสร้างพลังบวกและความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมชาติในการขับเคลื่อนเรื่องการอนุรักษ์น้ำต่อไป” 

เดินหน้าปั้นเยาวชน อนุรักษ์แหล่งน้ำ ผ่าน “โครงการรักษ์น้ำมิตซุยกุ” ปีที่ 3

อย่างไรก็ตามโครงการรักษ์น้ำมิตซุยกุได้วางแผนการดำเนินงานโครงการระยะยาวต่อเนื่อง 3 ปี โดยปีแรกคือปี 2566 เป็นจุดเริ่มต้นในการเพาะเมล็ดพันธุ์ ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจเรื่องสิ่งแวดล้อมและน้ำในพื้นที่ ปี 2567 คือการขยายเมล็ดด้วยการเพิ่มจำนวนคน และสร้างการรับรู้ที่เพิ่มขึ้น และปี 2568 เป็นปีแห่งการปลูกเมล็ดพันธุ์ ซึ่งเป็นการนำต้นแบบการเรียนรู้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School) และสร้างฐานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและน้ำออกไปให้กว้างที่สุด เพื่อสร้างพลเมืองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

เดินหน้าปั้นเยาวชน อนุรักษ์แหล่งน้ำ ผ่าน “โครงการรักษ์น้ำมิตซุยกุ” ปีที่ 3

เดินหน้าปั้นเยาวชน อนุรักษ์แหล่งน้ำ ผ่าน “โครงการรักษ์น้ำมิตซุยกุ” ปีที่ 3

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

related