การตลาด

พพ.สนับสนุนค่าจ้างผู้ตรวจสอบอาคารให้ผู้ประกอบการ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เดินหน้าสนับสนุนค่าจ้างผู้ตรวจสอบอาคาร ให้ผู้ประกอบที่เข้าร่วมมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

พพ.สนับสนุนค่าจ้างผู้ตรวจสอบอาคาร  3,597 ราย ช่วยลดพลังงาน

ผู้ประกอบการโรงแรม และอาคารสำนักงานภาคเอกชน จากทั่วประเทศ เข้าร่วมรับฟังแนวทางดำเนินการมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุม เพื่อนำไปปฏิบัติในสถานประกอบการที่อยู่ในความดูแล ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและประหยัดต้นทุนการดำเนินธุรกิจ

นายยงยุทธ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวว่า ตามกฎหมายอาคารควบคุม แต่ละอาคารจะต้องจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน และว่าจ้างผู้ตรวจสอบซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เข้ามาตรวจสอบว่าอาคารดำเนินการถูกต้องหรือไม่ เมื่อผ่านการตรวจสอบและส่งรายงานผล มายังกรมพัฒนาพลังงานทดแทน ทางกรมจึงจะสนับสนุนค่าตรวจสอบให้ผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ อาคารควบคุมภาคเอกชนที่จะขอรับการสนับสนุน จะต้องเป็นอาคารที่ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดรวมกันตั้งแต่ 1,000 กิโลวัตต์ ขึ้นไป หรือใช้พลังงานรวมทั้งหมดในรอบปีตั้งแต่ 20-40 ล้านเมกะจูล โดยในปี2560 มีผู้ประกอบการที่มีสิทธิขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 4,343 ราย และได้รับการสนับสนุนแล้ว 3,597 ราย