Breaking News ข่าว

พัฒนาที่อยู่ 5 หมื่นหน่วย ปรับแฟลตดินแดงเป็นสมาร์ทซิตี้

การเคหะแห่งชาติ วางแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยปีหน้า 5 หมื่นหน่วย ในขณะที่ผู้อาศัยกลุ่มแรกจะพักตึกใหม่ได้กลางปีหน้า

การเคหะแห่งชาติ หรือ กคช. กล่าวว่า พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบนโยบายให้การเคหะแห่งชาติ ขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ถึงปานกลางได้มีที่อยู่อาศัย พร้อมระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวก

 

นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ บอกว่า เฉพาะในปี 2561 จะมีการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อย 55,000 หน่วย เช่น การปรับปรุงแฟลตดินแดง 3,000 หน่วย ที่จะเริ่มเข้าอยู่อาศัยได้ในเดือนสิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นการพัมนาแฟลตดินแดงที่ทรุดโทรม ให้เป็นสมาร์ทซิตี้แห่งแรกของกรุงเทพฯ ส่วนในต่างจังหวัดจะมีการพัฒนาในหลายพี้นที่ เช่น ชลบุรี , นครปฐม , ปทุมธานี

 

ในขณะที่ในระยะยาวได้จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (2560-2579) ซึ่งจะช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่สามารถรับภาระที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ โดยจัดสร้างโครงการอาคารเช่า และจะมีแผนช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง นักศึกษาจบใหม่ และครอบครัวขยาย ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยจัดทำโครงการในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาคทั่วประเทศ

นอกจากนี้ การเคหะแห่งชาติ ได้เดินหน้าศึกษาแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูง เพื่อวางผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่นำร่องบริเวณชุมชนร่มเกล้าให้เป็น “ศูนย์เศรษฐกิจเมืองร่มเกล้า” เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์เศรษฐกิจนวัตกรรมพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ