การตลาด ข่าว

“เชฟรอน-สจล.”ร่วมแถลงความสำเร็จ รวมพลังตามรอยพ่อฯ ปี 5

 

 

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) พร้อมพันธมิตรทุกภาคส่วนแถลงผลสำเร็จของโครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ปี 5 ภายใต้แนวคิด“แตกตัวทั่วไทย เอามื้อสามัคคี” ผ่านการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี หรือ การลงแขกใน 4 พื้นที่เป้าหมาย เพื่อ สร้างต้นแบบความสำเร็จในลุ่มน้ำต่างๆ ซึ่ง มีสภาพภูมิสังคมที่แตกต่างกัน ตาม แนวทางศาสตร์พระราชา และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย นำบทสรุปของโครงการตลอด 5 ปี มาร่วมแบ่งปันแรงบันดาลใจ และ ส่งต่อองค์ความรู้ ให้คนเมืองได้ตระหนัก ถึง การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาหยุดท่วม หยุดแล้งอย่างยั่งยืน เพื่อ ร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการจัดการ ดิน-น้ำ-ป่า-คน ให้คงอยู่ต่อไป

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “กล่าวว่า..” โครงการ พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2556 โดยได้รับแรงบันดาลใจจากกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ ทรงห่วงใยต่อปัญหาน้ำท่วม และ ภัยแล้งบริเวณลุ่มน้ำป่าสัก จึงเกิดการร่วมมือกันของ 7 ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคศาสนา และ สื่อมวลชน เพื่อ รณรงค์ให้ความรู้ และ สร้างความตระหนักแก่ประชาชน ถึงความสำคัญในการฟื้นฟู และ พัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก

ด้วยแนวทางศาสตร์พระราชาทั้งในเรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ เกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้แนวคิดโคก หนอง นา โมเดล ตามลักษณะภูมิสังคม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ การแก้ปัญหา หยุดท่วม-หยุดแล้งในลุ่มน้ำป่าสักอย่างยั่งยืน ทั้งยังมุ่งหวังให้ลุ่มน้ำป่าสักเป็น ‘ต้นแบบ’ ในการจัดการดิน น้ำ ป่า ให้เกิดการขยายผลไปยังลุ่มน้ำต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งโครงการฯ ได้ดำเนินงานมาจนถึงปีที่ 5 จาก ที่มีเป้าหมายรวม 9 ปี เกิดผลสัมฤทธิ์ที่น่าพึงพอใจ

 

สามารถรณรงค์เผยแพร่องค์ความรู้ศาสตร์พระราชาออกไปตามพลวัตรการขับเคลื่อนของโครงการฯ สร้างคนมีใจ และ สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง ทั้งยัง สามารถสร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในหลายภูมิภาคมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่ง ขณะนี้โครงการฯ สามารถขยายเครือข่ายออกไปถึง 24 ลุ่มน้ำแล้ว เป้าหมายคือ ครอบคลุม 25 ลุ่มน้ำทั่วประเทศไทย ซึ่ง เป็นสิ่งที่ภาครัฐ และ ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือร่วมใจกันผลักดันต่อไป เพื่อ ให้บรรลุเป้าหมายในการหยุดท่วม-หยุดแล้งอย่างยั่งยืนทั่วประเทศ”

***รับชมคลิป***