การตลาด ข่าว

สส.สร้างมิติใหม่สู่เมืองสิ่งแวดล้อม

 

 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน พร้อมแถลงข่าวความร่วมมือสร้างมิติใหม่สู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมดำเนินการร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย บูรณาการเกณฑ์ชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนสู่การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ หรือ LPA เพื่อส่งเสริมให้เทศบาลทุกระดับพัฒนาการดำเนินงานตามมาตรฐานตัวชี้วัด กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระหว่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อ แสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน พร้อมแถลงข่าวความร่วมมือสร้างมิติใหม่สู่เมืองสิ่งแวดล้อม

โดยตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ร่วมกับ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ในการพัฒนาเกณฑ์ชี้วัดเทศบาลน่าอยู่ ภายใต้กรอบแนวคิด 4 องค์ประกอบ ได้แก่ เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน และ เทศบาลแห่งการเรียนรู้ และ การบริหารจัดการที่ดี มาโดยตลอด

***รับชมคลิป***