การตลาด

พลังสะอาดด้วย “ไม้กวาดเชือกรัดฟาง”

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดกิจกรรม “พลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ”

 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดกิจกรรม “พลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ” แกนนำยุวอาสา shift and share ได้นำโครงการ พลังสะอาด ด้วยไม้กวาดเชือกรัดฟาง ของโรงเรียนเพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จังหวัดสุรินทร์

โดยเป็นโครงการของเด็กๆ เยาวชนที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำสิ่งเหลือใช้มาประยุกต์ให้เกิดรายได้ ไปสานสัมพันธ์ในพื้นที่ ณ หอประชุมโรงเรียนเพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายโอฬาร อยู่กาญจนเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลกาบเชิงเป็นประธาน

โครงการ พลังสะอาด ด้วยไม้กวาดเชือกรัดฟาง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 94 คน จากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ อาทิ…

แกนนำ v-spirit ยุวอาสา โรงเรียนเพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โรงเรียนบ้านปราสาทเบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์เขต 3 ผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว