Breaking News การเมือง

ครม.สลับสองพ่อเมือง ย้าย 4 ตำเเหน่งในศธ.

วันที่ 14 ก.พ.60-ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมครม.วันนี้ ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จำนวน 2 ราย ดังนี้ 
  
1. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานปลัดกระทรวง 
  
2. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานปลัดกระทรวง 
  
เเละมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 4 ราย ดังนี้ 
  
1. นายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 
  
2. นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวง 
  
3. นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวง 
  
4. นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง  ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 

ด้านนายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีกระทรวงมหาดไทยเสนอ ครม. ย้ายนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ขณะที่นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครแทนว่า สืบเนื่องจากประกาศคำสั่งของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 33/2559 เรื่องให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานอื่น ซึ่งในขณะนั้นนายแมนรัตน์ต้องสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการเรื่องค้ามนุษย์ จึงถูกคำสั่งคสช. ให้ย้ายไปปฏิบัติราชการในสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จากนั้นคสช.ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนและพบว่าไม่มีความผิด จึงให้กลับมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดในระนาบเดียวกัน แต่ห้ามอยู่จังหวัดเดิม ซึ่งกระทรวงได้ทำตามคำสั่ง คสช. และดำเนินการย้ายสลับเพียงคู่เดียวเท่านั้น