svasdssvasds

"20 ทักษะ" ที่จำเป็นต้องมีในโลกยุคปัจจุบัน ก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลง  

"20 ทักษะ" ที่จำเป็นต้องมีในโลกยุคปัจจุบัน ก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลง  

“โลกนี้อยู่ยากขึ้นทุกวัน” สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่าง AI ทำให้หลายอาชีพเสี่ยงตกงาน เร่งพัฒนาทักษะที่เป็นจุดเด่นของเราให้แข็งแรง เพื่อให้เราก้าวทันโลกและความเปลี่ยนแปลง  

SHORT CUT

 • “โลกนี้อยู่ยากขึ้นทุกวัน” สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
 • ทักษะสำหรับการใช้ชีวิตสำหรับการอยู่รอดในปัจจุบันเป็นสิ่งสำคัญ
 • พัฒนาทักษะที่เป็นจุดเด่นของเราให้แข็งแรง สำหรับทักษะที่เราไม่ชำนาญให้พัฒนาทักษะนั้นให้ได้ตามมาตรฐาน ก้าวทันโลกให้ทันความเปลี่ยนแปลง  

“โลกนี้อยู่ยากขึ้นทุกวัน” สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่าง AI ทำให้หลายอาชีพเสี่ยงตกงาน เร่งพัฒนาทักษะที่เป็นจุดเด่นของเราให้แข็งแรง เพื่อให้เราก้าวทันโลกและความเปลี่ยนแปลง  

“โลกนี้อยู่ยากขึ้นทุกวัน” เป็นคำพูดที่เด็กสมัยใหม่พูดบ่อยจนเกือบเป็นคำพูดติดปากของหลายคน แต่เมื่อคิดดูดีๆ แล้วคำพูดนี้จริงมากทีเดียว สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นสงครามความไม่สงบของประเทศอื่นไม่ว่าจะใกล้หรือไกลก็กระทบกับวิถีชีวิตเราได้ผ่านราคาน้ำมันและราคาสินค้า

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่าง AI (Artificial Intelligence) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ทำให้หลายอาชีพเสี่ยงตกงาน ยังไม่นับสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 และการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่ผ่านมากลายเป็นปัญหาสุขภาพคนไทยและคนทั่วโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ล่าสุดผู้เขียนได้อ่านหนังสือ Ultimate Skills ทักษะจำเป็นแห่งอนาคต ของคุณรวิศ หาญอุตสาหะ ผู้บริหารเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางศรีจันทร์และผู้ก่อตั้ง Mission To The Moon ที่มีผู้ติดตามกว่า 1.7 ล้านคน ได้รวบรวมทักษะที่สำคัญสำหรับการอยู่รอดในปัจจุบันไว้ทั้งหมด 20 ทักษะ

ซึ่งผู้เขียนขอจัดหมวดหมู่ออกเป็น 5 กลุ่มคือ 

 • กลุ่ม A ทักษะเอาตัวรอดกับคลื่นการเปลี่ยนแปลง

ทักษะที่ช่วยให้เรารับมือกับความไม่แน่นอนในปัจจุบันได้ดี เน้นที่การเรียนรู้ปรับตัวเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลง ได้แก่

 1. กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
 2. ความฉลาดในการปรับตัว (Adaptive Quotient)
 3. การยืดหยุ่นทางความคิด (Cognitive Flexibility)
 4. การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
 5. การฟื้นตัว (Resilience)

 

 • กลุ่ม B ทักษะการทำงานกับผู้อื่นและการสื่อสาร

ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ได้แก่

 1. ความเข้าใจผู้อื่น (Empathy)
 2. การทำงานร่วมกัน (Collaboration)
 3. ความสามารถในการก้าวข้ามวัฒนธรรม (Cross-Cultural Competence)
 4. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication)
 • กลุ่ม C ทักษะความเป็นผู้นำ

เป็นทักษะการสื่อสารและการคิดที่ช่วยให้ทำงานประสบความสำเร็จผ่านการทำงานเป็นทีม ขับเคลื่อนงานผ่านคนและทีมงานซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นในทุกยุคสมัย 

 1. ทักษะการเล่าเรื่อง (Storytelling)
 2. การเป็นผู้นำและการสร้างอิทธิพล (Leadership and Influence)
 3. การคิดแบบผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset)
 4. การมีศีลธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม (Ethics and Social Responsibility)

 

 • กลุ่ม D ทักษะการคิดและแก้ปัญหา

ช่วยให้เราตั้งคำถามแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบและหลักการ รวมถึงการคิดจากความรู้หลายแขนง ทำให้เรามีมุมมองที่กว้างขึ้นทำให้วิธีคิด วิธีการแก้ปัญหาของเราเฉียบคมขึ้น 

 1. การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
 2. การคิดเชิงโครงสร้าง (Structured Thinking)
 3. การคิดจากความรู้หลายแขนง (Interdisciplinary Thinking)
 4. ทักษะการแก้ปัญหาอันซับซ้อน (Complex Problem Solving)

 

 • กลุ่ม E ทักษะเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต

ทุกหมวดข้างต้นที่ว่ามาเป็นทักษะสำหรับการใช้ชีวิตในปัจจุบัน แต่สำหรับหมวดนี้เป็นทักษะสำหรับการเตรียมพร้อมสู่อนาคตซึ่งเป็นเรื่องของการศึกษาข้อมูลเพื่อให้เห็นเทรนด์การเปลี่ยนแปลงและการใช้เทคโนโลยี รวมถึงการคิดประเมินสถานการณ์อนาคต

 1. การเข้าใจข้อมูล (Data Literacy)
 2. ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (Digital Literacy)
 3. การคิดแบบมองไปข้างหน้า (Forward Thinking)

ใน 5 กลุ่มทักษะที่ข้างต้นผู้เขียนคิดว่าเราควรจัดลำดับการพัฒนาตามลำดับจาก A ไป E และพัฒนาทักษะที่เป็นจุดเด่นของเราให้แข็งแรง สำหรับทักษะที่เราไม่ชำนาญให้พัฒนาทักษะนั้นให้ได้ตามมาตรฐานขั้นต่ำ เรียกว่าพอทำได้ จัดการได้ และเสริมทักษะดังกล่าวด้วยการขอความช่วยเหลือ สนับสนุนจากคนรอบข้าง เพื่อให้เราก้าวทันโลกให้ทันความเปลี่ยนแปลง  

เพชร ทิพย์สุวรรณ

อดีต Corporate HR ที่ชอบเม้ามอยเทคนิคและเคล็ดลับการทำงานผ่านตัวหนังสือ 

ปัจจุบันเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาด้านการคัดเลือก พัฒนาบุคลากรของ ALERT Learning and Consultant

อ่านบทความอื่นเพิ่มเติม

related