Breaking ข่าว

ความต้องการของคน “ยุคมิลเลนเนี่ยม”

ศูนย์วิจัยความเป็นอยู่ฮาคูโฮโด อาเซียน หรือ ฮิลล์ อาเซียน เผย แพร่ผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคมิลเลนเนียม หรือ กลุ่มคนที่เกิดในช่วงทศวรรษ 1980 และ 1990 เพื่อชี้ให้เห็นถึงโอกาสใหม่ๆ และอุปสรรคทางธุรกิจหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

วันที่ 21 ก.พ.60–นายโกโร โฮคาริ ผู้อำนวยการสถาบันฮาคูโฮโดเอเชีย แปซิฟิก ศูนย์ วิจัยความเป็นอยู่ฮาคูโฮโด อาเซียน ระบุว่า กลุ่มคนที่เกิดในช่วงทศวรรษ 1980 และ 1990 เป็นที่สนใจอย่างมากของนักการตลาดทั่วโลก เนื่องจากมีความคิด ความเชื่อที่แปลกใหม่ และมีความคล่องแคล่วในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิตอล กลุ่มคนยุคมิลเลนเนียมจึงมีความแตกต่างอย่างมากจากคนรุ่นก่อนๆ และยากจะเข้าถึงด้วยวิธีการตลาดแบบดั้งเดิม 

คนกลุ่มมิลเลนเนียมในกลุ่มอาเซียนจะมีความสำคัญมากขึ้นเพราะมีสัดส่วนประชากรวัยหนุ่มสาวสูงมาก แต่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่รวดเร็ว จึงยากที่จะจำกัดความกลุ่มคนที่มีช่วงอายุกว้างนี้ได้ ผลการวิจัยจึงแบ่งกลุ่มประชากรที่ศึกษาเป็น 2 กลุ่ม คือ คนที่เกิดในทศวรรษ 1980 และ เกิดในทศวรรษ 1990 รวม 1,800 คนใน 7 ประเทศ เพื่อศึกษาทัศนคติ  ผลศึกษาแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างมากมาย ทั้งวิถีการใช้ชีวิต การทำงาน การใช้เทคโนโลยีดิจิตอล รวมไปถึงพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอย 

เมื่อถามคนหนุ่มสาวยุคมิลเลนเนียมประเทศอาเซียน 6 ชาติ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ถึงช่องว่างระหว่างวัยระหว่าง พบว่า คนที่ตอบว่าใช่ทั่วอาเซียนเป็นกลุ่มที่เกิดในช่วงทศวรรษ 1980 มากถึงร้อยละ 70 ขณะที่ในประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ 78 ส่วนคนเกิดในทศวรรษ 1990 ที่ตอบว่ารู้สึกถึงช่องว่างระหว่างวัยกับผู้ที่เกิดในทศวรรษ 1980 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66 ส่วนไทยอยู่ที่ร้อย 64 เหตุผลเพราะคนทั้ง 2 กลุ่มมีไลฟ์สไตล์ที่ได้รับผลกระทบจากการมาถึงของเฟซบุ๊กและสมาร์ทโฟนไม่เท่ากัน 

นอกจากนี้ เมื่อสอบถามว่า เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ใดที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของพวกเขามากที่สุด กลุ่มคนที่เกิดในยุค 80 ตอบว่า วิกฤติทางการเงินในเอเชียในปี 2541 เกิดขึ้นในช่วงที่เป็นวัยรุ่น ขณะที่กลุ่มคนที่เกิดในยุค 90 ตอบว่า เฟซบุ๊กและสมาร์ทโฟน เป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตมากกว่า โดยกลุ่มคนที่เกิดยุค 80 และ 90 ในอินโดนีเซียและไทย เทคะแนนให้กับเหตุการณ์วิกฤติการเงินในเอเชียมากสุด เพราะทั้ง 2 ประเทศได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจหนัก ส่วน เวียดนามและไทย จะมีช่องว่างระหว่างวัยมาก เป็นผลจาก 
เฟซบุ๊กและสมาร์ทโฟน โดยผลกระทบเกิดกับหนุ่มสาวยุค 90 ซึ่งคุ้นเคยกับการสร้างชุมชนบนเฟซบุ๊ก รวมถึงโซเชียลมีเดียอื่นๆ ผ่านสมาร์ทโฟนตั้งแต่เด็ก ซึ่งจะส่งผลแรงกว่าคนที่เกิดกับคนรุ่น 80 ในยุคที่มีสมาร์ทโฟนเป็นครั้งแรก